ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

Έκπτωση από το Βαθµό του – Μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την Απόλυση ΕΠΟΠ

27 Ιουνίου, 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την έκπτωση από το βαθµό του, τη µεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη και την απόλυση του ΕΠΟΠ Λχία (ΜΧ) Γκάνιου Σταύρου του Αναγνώστη (ΑΜ: ΕΠΟ01181611
ή ΣΑ: 137/799/01), σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 49 του Ν∆4105/1960 και των άρθρων 50, 52 και 53 του Ν.3883/2010, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 08 Μαϊ 17 τελεσίδικη γνωµοδότηση του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του οποίου παραπέµφθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΕΠ Φ.453/50/7829/Σ.396/28 Μαρ 17 ∆γή του ∆΄ΣΣ.