Προμήθεια υφάσματος για να κατασκευαστούν τζάκετ για το ΣΞ & ΠΑ από το 700 ΣΕ

Διαδώστε το

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό (Α∆: 22/17), για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας και µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΓΕΣ- ΕΕΠ∆-1265ΣΤ/01-10/ΓΕΣ/∆ΥΠ/2ο + 1η έως 3η Τροπ.) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια υφασµάτων, για την κατασκευή επενδυτών παραλλαγής (τζάκετ) από το 700 ΣΕ, προς κάλυψη αναγκών ΣΞ-ΠΑ,
που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσης, συνολικού προϋπολογισµού, τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (321.206,40 €) (χωρίς Φ.Π.Α.) και τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (398.295,94 €) (µε Φ.Π.Α. 24%). και κρατήσεων 4,15816%. Η τιµή των υπό
προµήθεια υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η συµφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη.


Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

slider