ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αναβάθμιση του 401 ΓΣΝΑ με ένα μαγνητικό τομογράφο, δυο συσκευές οπτικής τομογραφίας, ένα ψηφιακό ακτινολογικό και δύο υπερηχογράφους

Διαδώστε το

Σε αναβάθμιση προχωρά το 401 ΓΣΝΑ συγκεκριμένα αγοράζει ένα μαγνητικό τομογράφο, δυο συσκευές οπτικής τομογραφίας, ένα ψηφιακό ακτινολογικό και δύο υπερηχογράφους.

Δείτε τους διαγωνισμούς:

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε
Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια ιατρικού
εξοπλισµού για το 401ΓΣΝΑ [Ένας (1) Μαγνητικός Τοµογράφος 1,5 TESLA],
όπως στo Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Προκήρυξης, για τη Σύναψη Σύµβασης
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα
Παραρτήµατα «Α» και «Β», µε βάση την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας
(ΠΕ∆-Α-00381/Έκδοση 1η
/Ιουλ 17) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιµής, προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων δώδεκα
χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.612.903,23€)
συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ 24% και δύο εκατοµµυρίων
ευρώ (2.000.000,00€) µε ΦΠΑ 24%. Η παρούσα προµήθεια αφορά σε κάλυψη
αναγκών του 401ΓΣΝΑ. [Θα χρηµατοδοτηθεί από τη (θ) σχετική σύµβαση και ο
ακριβής τρόπος πληρωµής θα καθοριστεί µε νεότερη διαταγή]. 


∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια ιατρικού
εξοπλισµού για τα 401ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [∆ύο (2) Συσκευές Οπτικής Τοµογραφίας
Συνοχής], όπως στo Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Προκήρυξης, για τη Σύναψη
Σύµβασης (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στα Παραρτήµατα «Α» και «Β», µε βάση την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας
(ΠΕ∆-Α-00342/Έκδοση 1η
/4 Μαϊ 17, Παράρτηµα «∆») και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), προϋπολογισµού εκατόν
ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτών (193.548,38€) συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ 24%
και διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€) µε ΦΠΑ 24%. Η παρούσα
προµήθεια αφορά σε κάλυψη αναγκών των 401 ΓΣΝΑ και 424 ΓΣΝΕ. [Θα
χρηµατοδοτηθεί από τη (θ) σχετική σύµβαση και ο ακριβής τρόπος πληρωµής θα
καθοριστεί µε νεότερη διαταγή]. 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε
Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια ιατρικού
εξοπλισµού για το 401 ΓΣΝΑ [Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνηµα], όπως
στo Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Προκήρυξης, για τη Σύναψη Σύµβασης
(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα
Παραρτήµατα «Α» και «Β», µε βάση την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας
(ΠΕ∆-Α-00318/έκδοση 1η
/Μαρ 17, Παράρτηµα «∆») και µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιµής (χαµηλότερη τιµή), προϋπολογισµού εκατόν εξήντα µία χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (161.290,32€) συµπεριλαµβανοµένων των
κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ 24% και διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) µε ΦΠΑ
24%. Η παρούσα προµήθεια αφορά σε κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ. [Θα
χρηµατοδοτηθεί από τη (θ) σχετική σύµβαση και ο ακριβής τρόπος πληρωµής θα
καθοριστεί µε νεότερη διαταγή]. 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε
Ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια ιατρικού
εξοπλισµού για τα 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [∆ύο (2) Έγχρωµοι Υπερηχοτοµογράφοι
Υψηλής Ευκρίνειας], όπως στo Παράρτηµα «Γ» της παρούσας Προκήρυξης, για τη
Σύναψη Σύµβασης (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στα Παραρτήµατα «Α» και «Β», µε βάση την τεχνική προδιαγραφή
της Υπηρεσίας (ΠΕ∆-Α-00064/έκδοση 1η
/Ιουλ 15, Παράρτηµα «∆») και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), συνολικού προϋπολογισµού
εκατόν δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(112.903,24€) συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ 24% και
εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) µε ΦΠΑ 24%. Η παρούσα
προµήθεια αφορά σε κάλυψη αναγκών των 401 ΓΣΝΑ – 424 ΓΣΝΕ. [Θα
χρηµατοδοτηθεί από τη (θ) σχετική σύµβαση και ο ακριβής τρόπος πληρωµής θα
καθοριστεί µε νεότερη διαταγή]. 


Διαδώστε το

ΑΜΥΝΑ

slider

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!