BREAKING NEWS
latest

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Ηθικές Αμοιβές σε Υπξκούς και Αξκούς εκ ΑΣΣΥ


Λάβαμε στο E- MAIL επιστολή από αναγνώστη μας που αναφέρει τα παρακάτω:

Για ένα συνειδητοποιημένο Αξιωματικό που πορεύεται στο χρονικό διηνεκές εντός του κύκλου των καθηκόντων του, οι προαγωγές στους επόμενους βαθμούς δεν αποτελούν ηθική ή υλική αποζημίωση της προσφοράς τους, αλλά πρόκληση για την ανάληψη περισσότερων υποχρεώσεων και ευθυνών, που απορρέουν από τον επόμενο βαθμό που προάγεται.

Αυτό που πραγματικά αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών που προσφέρει, κατά τεκμήριο «πέραν του καλώς εννοουμένου καθήκοντος», είναι η ηθική αμοιβή που του απονέμεται με εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Επιτελείου που ανήκει, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των προϊστάμενων διοικήσεων που ανήκει ο στρατιωτικός και απόφασης του Ανώτατου στρατιωτικού Συμβουλίου. Η ηθική αμοιβή (παράσημα ταγμάτων αριστείας – μετάλλια στρατιωτικής αξίας – ευδόκιμης υπηρεσίας, διαμνημονεύσεις ευδόκιμης διοίκησης – υπηρεσίας επιτελούς, διαμνημονεύσεις υπηρεσίας σε ειρηνευτικές αποστολές, κλπ), απονέμεται συνήθως σε τελετή εν παρατάξει και ο στρατιωτικός την φέρει στην στολή του, με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, καθόσον αυτό το είδος διάκρισης, δεικνύει και την κοινώς αναγνωρισμένη ποιότητα του φέροντος.

Συνήθως δύο φορές το έτος, εκδίδονται εγκύκλιες διαταγές, με τις οποίες αναρτώνται οι πίνακες των στελεχών που προτείνονται για απονομή ηθικών αμοιβών και οι διοικήσεις τους διατάσσονται να υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις απονομής. Οι προτάσεις εισάγονται σε κάποιο συγκροτημένο ΑΣΣ, που εξετάζει την ορθότητα της απονομής. Κατόπιν ακολουθεί η διαταγή απονομής και οι διαταγές που καθορίζουν την δια εκπροσώπου από τους Σχηματισμούς παραλαβή των σωμάτων των απονεμηθέντων μεταλλίων-παρασήμων-διαμνημονεύσεων και των πτυχίων απονομής, προκειμένου να τους απονεμηθεί σε εσωτερικές στρατιωτικές τελετές, συνήθως από τις διοικήσεις των Σχηματισμών.

Όλα καλώς μέχρις εδώ.
Μόνο που ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, υποκρύπτεται η «επιλεκτική» συμπεριφορά των προϊσταμένων, έναντι των αποφοίτων των ΑΣΕΙ σε σχέση με των αποφοίτων των ΑΣΕΙ και κατ΄επέκταση των προερχομένων εξ Εθελοντών Αξκών-Ανθστών-Υπξκών. Έτσι, με τακτικότατο τρόπο, εκδίδονται άνευ καθυστέρησης οι λίστες απονομής των προβλεπομένων κατά βαθμό και κατηγορία ηθικών αμοιβών, με τρόπον ώστε κανένας απόφοιτος ΑΣΕΙ να μην παραλείπεται να φέρει τα ανάλογα μετάλλια στη στολή του, κατέχοντας τον ανάλογο βαθμό.

Κάτι που δεν συμβαίνει όμως, στους αποφοίτους ΑΣΣΥ και λοιπών. Καθόσον αυτοί, τα τελευταία χρόνια, με πρόφαση τις τροποποιήσεις των νόμων περί καταστάσεως και ιεραρχικής εξέλιξης των Αξκών, βρέθηκαν στους ανάλογους βαθμούς με αυτούς των αποφοίτων ΑΣΕΙ, και μάλλον έπρεπε να εφευρεθούν «διακριτικοί» τρόποι που να καθορίζεται ευδιάκριτα η προέλευσή τους και να μην εξομοιώνονται με τις «ευγενείς» κατηγορίες των προερχομένων από αυτά.

Έτσι επιλέχθηκαν κάποιες «φωτογραφικές τροποποιήσεις» στον Κανονισμό περί Ηθικών Αμοιβών, που σαφέστατα εξαιρούν ή αποκλείουν από την δυνατότητα απονομής μεγάλου μέρους αυτών τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και λοιπών.

Τα παραδείγματα είναι πολλά.
Η καθυστέρηση ξεκινά ακόμη και από τους βαθμούς του Υπαξιωματικού, καθόσον ουδέποτε απονέμεται εμπρόθεσμα το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Υπαξκού, με αποτέλεσμα να φέρεται από Ανθστές η πρώτη και δεύτερη τάξη του μεταλλίου (προβλεπόμενη για τους βαθμούς του Αλχία-Ακστή-Ασμία) και πολύ μετά την προαγωγή τους σε Αξκούς η πρώτη τάξη του (που προβλέπεται για Ανθστές).

Είναι περιττή βέβαια, η αναφορά στην ενδελεχή καθυστέρηση απονομής του κυριότερου διακριτικού του Αξιωματικού, του ξίφους, αλλά επισημαίνεται ως «κορυφή του παγόβουνου». Εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, όλα τα στελέχη που δεν προέρχονται από ΑΣΕΙ, έχουν απονεμηθεί το ξίφος τους πολύ αργότερα από την ημερομηνία απονομής του βαθμού του Ανθλγού-Σημαιοφόρου-Ανθσγού, με προφάσεις εκ μέρους της ηγεσίας που τεχνηέντως πάντοτε ευσταθούσαν, αλλά προσέβαλλαν ευθέως και επί μακρόν το ηθικό τους. Σε πολλούς, είναι ακόμη νωπή η εικόνα που παρέλαβαν το ξίφος τους φορώντας πολιτικό κοστούμι στην τελετή απονομής, καθόσον είχαν ήδη διαγραφεί λόγω αποστρατείας τους από τις τάξεις των ΕΔ.  

Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αποκλειόμενοι από την φοίτηση στις Σχολές Διοίκησης και Επιτελών, ΟΥΔΕΠΟΤΕ χαρακτηρίζονται επίσημα ως «επιτελείς», και κατά συνέπεια αποκλείονται του δικαιώματος του φέρειν και το αντίστοιχο διακριτικό στη στολή ή τουλάχιστον φέροντας τα προβλεπόμενα αμφιμασχάλια, παρότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον και μέχρις αποστρατείας τους σε καθήκοντα επιτελούς Σχηματισμών διαφόρων κλιμακίων και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα και ως διευθυντές επιτελικών γραφείων . Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, ασχέτως όσα έτη υπηρετήσουν σε επιτελεία, ΔΕΝ δύνανται ούτε καν να λάβουν τη διαμνημόνευση πολυετούς υπηρεσίας σε επιτελείο, δεδομένου ότι αυτοί δεν πληρούν το τυπικό προσόν του απόφοιτου της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών του κλάδου τους.Ομοίως, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αποκλείονται από τη φοίτηση στη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, ώστε ΟΥΔΕΠΟΤΕ να μην δύνανται να αναλάβουν διοίκηση Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας της κατηγορίας – όπλου –σώματος που ανήκουν (και κατά συνέπεια να μην δύναται να τους απονέμεται ΠΟΤΕ η διαμνημόνευση ευδόκιμης διοίκησης), παρόλο που μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη-Αντιπλοίαρχου-Αντισμήναρχου, έχουν σίγουρα διατελέσει Διοικητές κάποιων Μονάδων (συνήθως δεύτερης κατηγορίας κρισιμότητας), Διευθυντές Στρατιωτικών Καταστημάτων-Υπηρεσιών, Διοικητές Ανεξαρτήτων Υπομονάδων, μονάδες στις οποίες υπηρέτησαν για να καλύψουν υπηρεσιακά κενά, αλλά, λόγω των προβλεπομένων εξαιρέσεων των διαταγών περί χρόνου διοικήσεως των Αξκών, δεν λογίστηκε ως χρόνο διοικήσεως, καθόσον ο βαθμός που κατείχαν προβλέφθηκε σε αυτές να λογίζεται χρόνος διοικήσεως μόνο σε Μονάδα της ειδικότητας ή του όπλου-σώματος που ανήκουν. Και φυσικά, δεν τους έχει ΟΥΔΕΠΟΤΕ απονεμηθεί ούτε το ειδικό διακριτικό διοικήσεως για το χρόνο που διετέλεσαν κάπου Διοικητές ή Διευθυντές.

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις απονομής των Παρασήμων των Ταγμάτων Αριστείας, ΜΟΝΟΝ εφόσον κατέχουν ανώτερο βαθμό Αξκού (Τχης-Πλχης-Επγος), με αποτέλεσμα, ιδιαιτέρως ειρωνικό για πολλούς, οι υπόψη απονομές –που εξ ορισμού οι σχετικές διαδικασίες να παρουσιάζουν καθυστερήσεις από διετίας έως πενταετίας- να υλοποιούνται συνήθως δύο έως τρία έτη μετά την αποστρατεία τους, ακόμη και με ευδόκιμο τερματισμό της στην 35ετία. Έτσι, όταν σε κάποιους απόφοιτους ΑΣΣΥ, έστω και καθυστερημένα, απονέμεται ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα (την κατώτερη διάκριση των Ταγμάτων Αριστείας), αν είχε τηρηθεί η εμπρόθεσμη διαδικασία, θα τους απονέμονταν η προαγωγή της προαναφερθεισας ηθικής αμοιβής και πιθανόν να προλάβαιναν και την αρχική απονομή του Αργυρού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής (το επόμενο στην τάξη Τάγμα Αριστείας), που απονέμεται συνήθως σε Ανώτερους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΕΙ μεταξύ των βαθμών Τχη-Ανχη και αντιστοίχων.

Κατά συνέπεια, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με τον παραπάνω τρόπο, αποκλείονται και από την απονομή του μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας, ενώ οι αντίστοιχοι σε βαθμό κατώτεροι ή ανώτεροι αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ, προάγονται στις επόμενες τάξεις του μεταλλίου αυτού, καθόσον τους έχει απονεμηθεί από το βαθμό του Λγού-Υπλχου-Σμγού, όταν μερικοί ασθμαίνοντες απόφοιτοι ΑΣΣΥ λαμβάνουν την πρώτη του απονομή στην κατώτερη τάξη του μεταλλίου. 

Η σεμνότητα που περιβάλλει το σχήμα της ιδιότητάς τους, σε συνδυασμό με την ηλικιακή ωρίμανση των αποφοίτων ΑΣΣΥ, καθώς και η πολυετή εμπειρία τους, αλλά και η φιλότιμη κατά κατά κανόνα διαγωγή τους, θα αποτελούσε ίσως και ένα πρόκριμα για την πολιτεία, για να φροντίσει έγκαιρα αυτή την έστω και φειδωλή απονομή των προαναφερθέντων διακρίσεων, προσδίδοντας έτσι, την ικανοποίηση για το αξιέπαινο της πολυετούς προσφοράς τους στον κύκλο των υπηρεσιών τους.

Πάντως σίγουρα, οι ίδιοι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, θεωρώντας δευτερεύων και ίσως περιττό το ζήτημα, απέφυγαν ευσχήμως να το αναφέρουν ποτέ ευθαρσώς και να μην έχουν προκαλέσει τουλάχιστον τη διερεύνηση της επιλεκτικής καθυστέρησης απονομής ηθικών αμοιβών από τους αρμόδιους μηχανισμούς.

Άλλωστε, οι συνειδητοποιημένοι στρατιώτες όπως αυτοί, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ηθικές αμοιβές απονέμονται και δεν διεκδικούνται, πολύ δε μάλλον, δεν εκβιάζονται.
Στις αρχές του επόμενου έτους, θα κριθεί άλλη μια τάξη αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ, ως ευδοκίμως τερματίσασα την 35ετή της υπηρεσία, στερούμενοι και αυτοί, των ηθικών αμοιβών που έχουν ήδη απονεμηθεί στο σύνολο των ομοιόβαθμών τους αποφοίτων ΑΣΕΙ. Και σίγουρα, σε όποια ενόχληση των χειριστών, θα υπάρξουν και ανάλογες, τεχνικώς και επαρκώς τκμηριωμένες δικαιολογίες και αιτιάσεις για την προφανή αυτή –και δυστυχώς πολλάκις επαναλαμβανόμενη- παράλειψη.

Η εκτίμηση για τα προαναφερόμενα είναι ότι, το πρόβλημα δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο διερεύνησης από την στρατιωτική ιεραρχία όλων των κλάδων των ΕΔ, οπότε και θεωρείται ως «καλώς καμωμένο» και διαιωνίζεται. Πιθανόν και να διαλάθει της προσοχής της πολιτικής και στρατιωτικής ιεραρχίας, ως τεχνηέντως κεκκαλυμένο από τα διάφορα κλιμάκια των χειριστών του, στα οποία φυσικά και σε επίπεδα γενικών επιτελείων τυγχάνει πάντοτε να είναι και απόφοιτοι ΑΣΕΙ, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την πρόθεση αντιμετώπισης και θεραπείας του.

Δεδομένης όμως την πρόσφατης αναβάθμισης των ΑΣΣΥ σε τριετή φοίτηση, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία περί εξέλιξης των Αξκών και το επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο που θα «κλειδώσει» την 40ετή υπηρεσία των στελεχών στις ΕΔ, εκτιμάται ότι οι επόμενες ηγεσίες και οι επόμενοι χειριστές των γενικών επιτελείων να βρούν μπροστά τους το προαναφερόμενο πρόβλημα και να χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν για μεγαλύτερο πλήθος στελεχών προερχόμενων από τις ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που έφταναν στην βαθμολογική και χρονολογική ωρίμανση για τις υπόψη απονομές των ηθικών αμοιβών, ήταν ελάχιστοι, εξαιτίας των πρόωρων αποχωρήσεών τους κατόπιν οικιοθελών αιτήσεων αποστρατείας.

Ας ελπίσουμε ότι, οι Αξκοί του μέλλοντος, δεν θα διαχωρίζονται σε Αξκούς 1ης και 2ης Κατηγορίας, τουλάχιστον σε επίπεδο αντιμετώπισης από τους ίδιους τους απόφοιτους των ΑΣΕΙ που θα βρεθούν στα κλιμάκια διοίκησης και επιτελικής αρμοδιότητας καλούμενοι να χειριστούν αμερόληπτα και με συλλογικό πνεύμα τα ζητήματα του προσωπικού που θα προκύπτουν, όπως και αυτό που αναλύθηκε, δεδομένου ότι και ο ρόλος του καθενός είναι πλέον διακριτός αλλά και η αναπόφευκτη συρρίκνωση του πλήθους του στρατεύματος –για λόγους ευνόητους που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν-, θα επηρεάσει επί τα χείρω και την καθημερινότητα όλων ανεξαιρέτως των στελεχών των ΕΔ, που θα κληθούν να αναλάβουν αρμοδιότητες και υποχρεώσεις υπεράνω του κατεχόμενου βαθμού τους και να λειτουργήσουν με συλλογικό πνεύμα, απαλλαγμένοι από αναχρονιστικές εμμονές προέλευσης παραγωγικής σχολής, αλλά και από φαιδρές αγκυλώσεις και συμπλέγματα ανωτερότητας, που τραυματίζουν τον θεσμό του Έλληνα Αξιωματικού.
Με βαθύτατη εκτίμηση και χωρίς ουδεμία ηθελημένη υστεροβουλία

Ένας αναγνώστης του enoplos.com« PREV
NEXT »

Τα νέα στο e-mail σου! ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!