ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Γιατί ποια καθήκοντα είναι υπεύθυνος ο Ανθυπασπιστής - Υπαξιωματικός Διοίκησης

Διαδώστε το

Μας ρωτήσατε μέσω το enoplos.com για τα καθήκοντα του Ανθυπασπιστή - Υπαξιωματικού Διοίκησης σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚ 20-2 άρθρο 24 προβλέπονται τα εξής:


ΓΕΝΙΚΑ 

1. Τα καθήκοντα του Ανθυπασπιστή – Υπαξιωματικού Διοίκησης ανατίθενται με την Ημερήσια Διαταγή του Συγκροτήματος, Μονάδας ή Ανεξάρτητης Υπομονάδας στον πλέον άριστο και κατάλληλο Ανθυπασπιστή – Υπαξιωματικό αυτής, κατά την κρίση του Διοικητή, λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια του ΓΕΣ.
2. Υπάγεται απ’ ευθείας στον Διοικητή για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και λαμβάνει διαταγές από αυτόν και τον Υποδιοικητή.
3. Αποτελεί υπηρεσιακό και διοικητικό όργανο του Διοικητή, υπεύθυνο για την μέριμνα των χαμηλόβαθμων στελεχών. Σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στο έργο και δεν υποκαθιστά τα όργανα και το λοιπό προσωπικό της Μονάδας και δεν απαλλάσσεται των λοιπών καθηκόντων του.
4. Τα στελέχη που επιλέγονται για «Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Διοίκησης», τοποθετούνται, εφόσον είναι δυνατόν στα 1α ΕΓ- Γραφεία των Συγκροτημάτων – Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων, μη απαλλασσόμενοι των λοιπών καθηκόντων τους. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ– ΕΥΘΥΝΕΣ 

5. Ενημερώνει ιεραρχικά για ζητήματα που απασχολούν τους Υπαξιωματικούς της Μονάδας.
6. Υποβάλλειπροτάσειςσεθέματαπουαφορούντηνμέριμνα προσωπικού, την εκπαίδευση και την αξιοποίηση, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες, των υπαξιωματικών της Μονάδας, έχοντας πλήρη γνώση των νόμων που τους διέπουν(αξιολογήσεις,εξέλιξη,χρόνος διοίκησης, μεταθέσεις). 
7. Συνεργάζεται και λαμβάνει οδηγίεςαπότον«Υπασπιστή Διοίκησης» του Σχηματισμού, για θέματα αρμοδιότητάς του. 
8. Παρακολουθεί την πρόοδο επίλυσης προσωπικών θεμάτων υπαξιωματικών που έχουν υποβληθεί στην Ιεραρχία και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση.
9. Εξετάζει, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, τις υποβαλλόμενες αναφορές από υπαξιωματικούς για οποιοδήποτε θέμα (υπηρεσιακό ή μη) και υποβάλλει την εισήγηση του ιεραρχικά αφού προηγουμένως επικοινωνήσει με τους υποβάλλοντες την αναφορά. 
10. Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση και επιπλέον εξύψωση του ηθικού των υπαξιωματικών. 
11. Εντοπίζει και αναφέρει έγκαιρα και ιεραρχικά συμπεριφορές που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα (περιορισμένη απόδοση, αδιαφορία, ποινές), τα οποία οφείλονται σε οικογενειακά, κοινωνικά, ή οικονομικά προβλήματα και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 
12. Παρευρίσκεται σε τελετές, εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που θα είναι παρούσα η στρατιωτική ιεραρχία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητού. 
13. Αποτελεί το σημείο επαφής με τους υπαξιωματικούς της Μονάδας για οποιοδήποτε θέμα. 
14. Λοιπές λεπτομέρειες επί των καθηκόντων – ευθυνών περιλαμβάνονται στις σχετικές διαταγές.


Με εκτίμηση! 

Δικηγόρος

Κυριάκος Χουσέας του Φωτίου Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ