ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Μειώσεις-σοκ έως 450€/μήνα φέρνει το 2018 στα στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Διαδώστε το

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ: «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η-1-1993.
 Θα πρέπει να επιστρέψουν αναδρομικά από 1ης-1-2017 τις επιπλέον διαφορές ασφαλιστικών εισφορών που προκύπτουν με το νέο σύστημα υπολογισμού.

Μειώσεις-σοκ στις μηνιαί­ες αποδοχές χιλιάδων εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβε­στών που έχουν καταταγεί στις υπη­ρεσίες τους πριν από την 1η-1-1993 αναμένεται να σημειωθούν το 2018 με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν.4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι μειώσεις στις τρέχουσες αποδοχές θα φθάνουν έως και τα 225 ευρώ το μήνα ή τις 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων οι συνολικές εισο­δηματικές απώλειες εντός του 2018 θα φθάσουν τα 450 ευρώ το μήνα ή τις 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση!

Ο λόγος για τον οποίο από το νέο έτος θα επιβληθούν σημαντικές μειώ­σεις στις καθαρές αποδοχές χιλιάδων υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας είναι το γεγονός ότι, ταυτόχρονα με την ανα­δρομική από 1ης-1 -2017 εφαρμογή των ρυθμίσεων των νέων ειδικών μι­σθολογίων του ν.4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018, θα τεθεί σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η-1-2017, μια διάταξη-βόμβα που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περα­σμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει για πολλούς από τους αμειβόμενους με ει­δικά μισθολόγια την αύξηση της βάσης υπολογισμού των παρακρατούμενων εισφορών για κύρια σύνταξη, επικου­ρική σύνταξη, περίθαλψη και εφάπαξ. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη διά­ταξη του άρθρου 3 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία:

1. Για όσους υπηρετούν στο Δημό­σιο και αμείβονται με ειδικά μι­σθολόγια, από 1ης-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαί­ρεση μόνο:

α) την «προσωπική διαφορά» (σ.σ.: το ποσό της αρνητικής διαφοράς μετα­ξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν.4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολό­για πριν από την εφαρμογή τουν.4472/2017),

β) την αποζημίωση πενθημέρου (46 €/ ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77 €/ώρα).

2. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμε­νες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφα­λιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή. Η παραπάνω διάταξη δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο υπολογισμός των αποδοχών των στελεχών ΕΔ-ΣΑ με βάση τις διατάξεις του ν.4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια. Από τη στιγμή όμως που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκ­καθάρισης μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα προσ­διορίσουν τις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και η διάτα­ξη του άρθρου 3 του ν.4489/2017 για τη διεύρυνση της βάσης υπολο­γισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό αναμένεται να συμβεί πιθανότατα με τις αποδοχές του Ιανουάριου του 2018. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις θα σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των εισφορών που θα παρακρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές χιλιάδων στρατι­ωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με συνέπεια τη μείωση των καθαρών ποσών που θα εισπράτ­τουν κάθε μήνα.

Οι πολύ μεγάλες μειώσεις θα ση­μειωθούν, κυρίως, στις καθαρές μη­νιαίες αποδοχές των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας που είναι «παλαιοί ασφαλι­σμένοι», δηλαδή στους μισθούς αυτών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31 -12-1992. Κι αυτό θα συμβεί επειδή για τους συγκεκριμέ­νους ασφαλισμένους το ισχύον σήμε­ρα νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι ως σύνολο συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών ει­σφορών λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα βασικού μισθού, χρονοεπιδόματος, επιδόματος ειδικών συνθη­κών και επιδόματος υψηλής ευθύνης, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ήδη προαναφέραμε, διευρύνει τη βάση υπολογισμού των εισφορών στο σύ­νολο βασικού μισθού και επιδομάτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Οι εισφορές

Το πρόβλημα των μειώσεων των αποδοχών γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα τεθούν μεν σε ισχύ πιθα­νότατα από την 1η-1-2018, αλλά η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει, όπως προαναφέραμε, αναδρομικά από την 1η-1-2017, όπως προβλέπουν οι ν.4472/2017 και 4488/2017.

Δηλαδή, οι μειώσεις αποδοχών που προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολο­γίων των ένστολων και των αλλαγών στη βάση υπολογισμού των εισφορών τους θα πρέπει να υπολογιστούν ανα­δρομικά από την 1η-1-2017! Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χιλιάδες υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα πρέπει όχι μόνο να δεχτούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές που θα λαμ­βάνουν από την 1η-1-2018 αλλά και να επιστρέφουν στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά τους ταμεία τις επιπλέ­ον διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν με το νέο επαχθέστε­ρο σύστημα υπολογισμού, για το δω­δεκάμηνο χρονικό διάστημα, από την 1η-1-2017 έως την 31η-12-2017!

Σύμφωνα με υπολογισμούς συν­δικαλιστικών οργανώσεων που εκ­προσωπούν τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, οι μειώσεις των αποδοχών χιλιάδων ένστολων που έχουν καταταχθεί στις υπηρεσίες τους μέχρι την 31η-12-1992 σε μερικές περιπτώσεις θα φθάνουν μέχρι και τα 225 ευρώ το μήνα, οι δε ανα­δρομικές κρατήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν θα φθάσουν μέχρι και τις 2.700 ευρώ!

Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να καταβληθούν εφάπαξ οι επιπλέον ει­σφορές που προκύπτουν για όλο το 2017 θεωρείται πιθανό τα ποσά των αναδρομικών αυξήσεων των ασφα­λιστικών εισφορών να κληθούν οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ένστολοι να τα καταβάλουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις εντός του 2018.


Και στην περίπτωση αυτή όμως, οι μηνιαίες μειώσεις αποδοχών που θα υποστούν θα είναι τεράστιες, δεδομέ­νου ότι κάθε μήνα θα παρακρατούνται από τους μισθούς τους εις διπλούν οι επιπλέον εισφορές που θα προκύψουν! 

Τι πρότειναν οι συνδικαλιστές των πυροσβεστών

ΟΠΩΣ επεσήμανε στην επιστολή της η ΠΟΕΥΠΣ, «από το σύνολο των προσομοιώσεων που έχουμε κάνει, παρατηρείται σε γενικές γραμμές ότι στις πε­ρισσότερες περιπτώσεις όσο ανεβαίνει ο βαθμός και τα έτη υπηρεσίας τόσο πιο μεγάλες επιβαρύνσεις επέρχονται». Με την ίδια επιστολή της, η ΠΟΕΥΠΣ πρότεινε στους συναρμοδίους υπουργούς να προ­χωρήσουν σε διορθωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

1. Στους παλαιούς ασφαλισμένους, οι κρατήσεις να γίνονται επί του βασικού μισθού τους, όπως αυτός προκύπτει για το νέο μισθολόγιο τόσο για την κύρια σύνταξη όσο και για την επικουρική, τους φορείς πρόνοιας, το ΜΤΠΥ και την υγειονομική πε­ρίθαλψη ως ίσχυε.

2. Οι συντάξιμες αποδοχές και οι κρατήσεις να κλει­δώσουν για τρία (3) έτη, σε αυτές όπως προέκυπταν στις 31/12/2016, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να εξαλείφουν τα αναδρομικά που προέκυψαν αδίκως, λόγω αναδρομικής εφαρμογής του ν.4472/2017 και του ν.4488/2017, και να εξασφα­λιστεί μια ομαλή μετάβαση στη νέα οικονομική και μισθολογική κατάσταση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Αρχιπυροσβέστης (Αρχιλοχίας) με 27 έτη υπηρεσίας (συντάξιμα έτη)

Με το νέο μισθολόγιο και τις νέες ρυθμίσεις (για την αύξηση των ασφαλιστικών κρατήσεων) θα έχει μια μείωση του μισθού του περί τα 90 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.080 ευρώ (αναδρομικά 12 μη­νών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών εντός του 2018 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στις 2.160 ευρώ (1.080 ευρώ/έτος Χ 2) το μήνα

2. Πυρονόμος (Ανθυπασπιστής) με 31 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο και τη νέα ρύθμιση για την αύξηση των ασφα­λιστικών κρατήσεων, υπολογίζεται ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί τα 77 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομικότητας του μισθο­λογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 924 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών κατά τη διάρκεια του 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.848 ευρώ (924 ευρώ/έτος Χ 2 έτη).

3. Επιπυραγός (Ταγματάρχης) με 20 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο και τη νέα ρύθμιση για την αύξηση των ασφαλιστικών κρατήσεων, υπολογίζεται ότι θα έχει μια μείωση του μισθού του περί τα 115 ευρώ το μήνα. Λόγω της αναδρομι­κότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέψει περί τα 1.380 ευρώ (αναδρομικά 12 μηνών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών το 2018 θα ανέλθει στις 2.760 ευρώ (1.380 ευρώ/έτος Χ 2 έτη).

4. Πύραρχος (Συνταγματάρχης) με 31 έτη υπηρεσίας

Με το νέο μισθολόγιο και τη νέα ρύθμιση για την αύξηση των ασφα­λιστικών κρατήσεων υπολογίζεται ότι θα έχει μία μείωση του μισθού του περί τα 225 ευρώ το μήνα Λόγω της αναδρομικότητας του μισθολογίου θα κληθεί να επιστρέφει περί τις 2.700 ευρώ (αναδρο­μικά 12 μηνών). Συνολικά η απώλεια αποδοχών το 2018 εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί στις 5.400 ευρώ (2.700 ευρώ/έτος Χ2 έτη).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ-gpalaitsakis@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-09/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!