ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Ο Ελληνικός Στρατός Ξηράς σε μια νέα εποχή;

Διαδώστε το

Του ΘΑΝΟΥ Π. ΝΤΟΚΟΥ*

Οι γεωπολιτικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η διαμόρ­φωση μιας νέας οικονομικής, δημογραφικής και πολιτικής πραγματικότητας στο εσωτερικό της χώρας ασφαλώς δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστες τις ελληνικές Ένοπλες Δυ­νάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.). Η ταχεία προσαρμογή στα νέα δεδομένα απο­τελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς οι αμυντικές δαπάνες έχουν μειωθεί συνολικά κατά 40% από το 2010 και η λειτουργία του μηχανισμού με κεκτημένη ταχύτητα δεν είναι πλέον εφικτή. 

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας αμυντικής αναθεώρησης χρειάζεται άμεση υλοποίηση του υφιστάμενου σχεδιασμού για νέα, πιο «λιτή» δομή δυνάμεων, με συ­νολική μείωση μεγέθους του Σ.Ξ. για να διατηρήσει ή και να αυξήσει τη μαχητική του ικανότητα. Ταυτό­χρονα, η απλοποίηση της δομής δυ­νάμεων θα συμβάλει και στην τα­χύτερη λήψη αποφάσεων, που απο­τελεί καθοριστικό παράγοντα σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση.

Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για το ανθρώπινο δυναμικό, τον σημαν­τικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος, με πρωτοβουλίες για ανύψωση ηθι­κού, αξιοκρατία και βέλτιστη αξιο­ποίηση, καθώς και αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Πλέον αυτού είναι πολλά αυτά που πρέ­πει -και είναι εφικτό- να γίνουν (και έχουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοχή της φυσικής ηγεσίας): μείωση αριθ­μού ανωτάτων αξιωματικών, κλείσιμο μονάδων (με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τοπικές κοινωνίες όπου αυτό είναι εφικτό) και ολοκλήρωση της μεταφοράς των κέντρων εκπαίδευ­σης, αλλαγές στη στρατιωτική θητεία (εξομοίωση διάρκειας με Π.Α., Π.Ν.), μεταφορά μονάδων και προσωπικού εκτός Λεκανοπεδίου στο μέτρο του δυνατού, κεντρικός σχεδιασμός σε θέματα προμηθειών, αλλαγή του θε­σμικού πλαισίου μεταθέσεων, αξιο­ποίηση νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών δογμάτων και εκσυγ­χρονισμός υλικού κυρίως μέσω πα­ραχωρήσεων (π.χ. απόκτηση ελικο­πτέρων Kiowa από ΗΠΑ). Στο πλαί­σιο των συζητούμενων αλλαγών, ασφαλώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο πολυδιάστατος κοινωνικός ρό­λος του Σ.Ξ.

Φαίνεται να υπάρχει σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια μετεξέ­λιξης του Σ.Ξ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋπο­θέσεις (διακομματική στήριξη) για να αντιμετωπιστούν συντεχνιακές αντιστάσεις, τοπικιστικές αντιδρά­σεις και γραφειοκρατική αδράνεια και να υπάρξει θεσμική κατοχύρωση των αλλαγών για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συνέχεια.

* Γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-01/11/2017 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])Διαδώστε το

ΑΠΟΨΗ

slider

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!