ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Αποστρατείες Μονίμων Υπαξκων - ΕΜΘ & ΕΠ.ΟΠ

Διαδώστε το

Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό του Ανθυπασπιστή εν αποστρατεία, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν.1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), τουυπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτ 17 Πρακτικού Συµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών -Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεώς του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον Αρχικελευστή (∆ΙΑΧ) Κωνσταντίνο Φανόπουλο του Νικολάου (ΑΓΜ: Υ-07420) µε ΣΑ: 156/5054/2011, που γεννήθηκε το έτος 1990 και είναι εγγεγραµµένος σταΜητρώα Αρρένων του ∆ήµου Αθηναίων του Νοµού Αττικής. 

Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό της Ανθυπασπιστή ΕΜΘ εν αποστρατεία, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 (ΦΕΚ Α΄ 9), του υπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτ 17 Πρακτικού Συµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. και την αποδοχή της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς της από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τη µονιµοποιηθείσα Αρχικελευστή ΕΜΘ (Β/ΜΙΚ) ∆έσποινα Μαγοπούλου του ∆ηµητρίου (ΑΓΜ: Γ-01649), µε Σ.Α.:155/2006/1993, που γεννήθηκε το έτος 1972 και είναι εγγεγραµµένη στα δηµοτολόγια του ∆ήµου∆έλτα του Νοµού Θεσσαλονίκης.Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό του Αρχικελευστή ΕΜΘ εν αποστρατεία, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), τουάρθρου 11 του π.δ. 21/91 (ΦΕΚ Α΄ 9), του υπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτ 17 ΠρακτικούΣυµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ. και την αποδοχή της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς του από τον ΑναπληρωτήΥπουργό Εθνικής Άµυνας, τον µονιµοποιηθέντα Επικελευστή ΕΜΘ (ΕΣΧ) ∆ιονύσιο Κτενά του Γερασίµου (ΑΓΜ: O-03736), µε Σ.Α.:104/3707/2001, που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµουΞηροµέρου του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. 

Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό του Επικελευστή ΕΠ.ΟΠ. εν αποστρατεία, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτ 17 Πρακτικού Συµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ., τον µονιµοποιηµένο Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (ΜΗΧ) Γετίζ -Πέτρο Μαγιάτη του Αργυρίου (ΑΓΜ: O-06664), µε ΣΑ:101/4989/2003 που γεννήθηκε το έτος 1982 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα Αρρένων του ∆ήµου Σαλαµίνας του Νοµού Αττικής, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησηςπαραιτήσεώς του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας. 

Θέτουµε σε αποστρατεία µε το βαθµό της Επικελευστή ΕΠ.ΟΠ. εν αποστρατεία, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1101/38 (ΦΕΚ Α΄ 73), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), την παράγραφο 1ζ του άρθρου 13 του ν. 2936/01 (ΦΕΚ Α΄ 166) και του υπ’ αριθ. 4 από 25 Οκτ 17 Πρακτικού Συµβουλίου Εκτάκτων Κρίσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωµατικών και ΕΠ.ΟΠ., τη µονιµοποιηµένη Κελευστή ΕΠ.ΟΠ. (Β/ΝΟΣ) Σοφία Τζήµα του Νικολάου (ΑΓΜ: Γ-02039), που γεννήθηκε το έτος 1980 και είναι εγγεγραµµένη στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου Ναυπλιέων του Νοµού Αργολίδος, λόγω αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης παραιτήσεώς της από τονΑναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας. 
Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

slider

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ