ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεµικού Ναυτικού

20 Φεβρουαρίου, 2018

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Προάγουµε στο βαθµό του Πλοιάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγρ.14), 20 [υποπαράγρ. 17(στ)] και 21 (παράγρ. 4) του ν.2439/96, τους παρακάτω Αντιπλοίαρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), ως «Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµίας τους», σε τακτική κρίση έτους 2017-18 στον βαθµό του Αντιπλοιάρχου, σύµφωνα µε την απόφαση υπ’ αριθ. 4/Σ.4 από 16-03-2017: