ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

www.enoplos.com. Από το Blogger.

Πρόβλημα στη Μετάθεση σε Πολύτεκνο Στελέχος

06 Μαρτίου, 2018

ΠΡΟΣ :κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ Αρ. Πρωτ. 250/2018                                                        Αθήνα, 06 Μαρ 2017

ΚΟΙΝ :- κ.κ. Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
- Συνήγορος του Πολίτη (Χαλκοκονδύλη 17, 10432, Αθήνα)
- ΠΟΕΣ
- Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Πολυτεκνική Ιδιότητα για τις Μεταθέσεις των Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ : α. Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄ 229, «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας πολυτέκνων»)
β. Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»)
γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
1. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του (α) σχετικού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του (β) ομοίου, πολύτεκνοι, υπό την έννοια του νόμου, είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισ-σότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους.2. Σύμφωνα, εξάλλου, με την παρ. 1 α (2) (α) του άρθρου 5 του (γ) σχετικού, οι πολύτεκνοι μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.

3. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τεσσάρων (4) τέκνων και άνω, αλλά από διαφορετικούς γάμους, στην προσπάθειά τους να ενεργοποιή-σουν την πρόνοια των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων προσκρούουν στην αρνητική αντιμετώπιση της Υπηρεσίας, η οποία (Υπηρεσία) δεν δέχεται την πολυτεκνική ιδιότητά τους και τους εντάσσει στον κύκλο των ετήσιων μεταθέσεων. Συγκεκριμένα, άρρεν συνάδελφος με ένα (1) τέκνο συζευγμένος με σύζυγο, η οποία έχει την επιμέλεια τριών (3) τέκνων από άλλο γάμο, εμφανίζεται στη μερίδα της συζύγου ως 2ο μέλος, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να μη δέχεται ότι αυτός είναι πολύτεκνος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι όλα τα τέκνα τους [και τα τέσσερα (4)] ευρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη όπου συνοικεί το ζεύγος και ο ίδιος επιβαρύνεται οικονομικά για ολόκληρη την οικογένεια.   

4. Θεωρούμε ότι, ενόψει της ανακήρυξης του 2018 ως έτους μέριμνας προσωπι-κού και με στόχο την ενίσχυση της οικογένειας, θα πρέπει οι ως άνω συζευγμένοι στρατιω-τικοί, οι οποίοι έχουν τρία (3) και άνω τέκνα από διαφορετικούς γάμους, να αντιμετωπίζο-νται ως πολύτεκνοι, υπό την ευρεία και όχι στενή έννοια του νόμου.

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, πα-ρακαλείται για την παρέμβασή του και επίλυση του θέματος.

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
Πλωτάρχης (Ε)
6931116066