ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Άλλαξαν οι Συνδρομές των μελών για τις Λέσχες του ΣΞ - Δείτε τα νέα ποσά

Διαδώστε το

«Καθορισµός της συνδροµής των µελών των Στρατιωτικών Λεσχών.


Η µηνιαία συνδροµή των εν ενεργεία στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς, που είναι µέλη των Στρατιωτικών Λεσχών, καθορίζεται ως εξής:

α. Αξιωµατικοί, στο ποσό των τριών ευρώ (3,00 €). 

β. ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (∆.Ε.Α.) και Ανθυπασπιστές, στο ποσό δύο ευρώ (2,00 €).

γ. Υπαξιωµατικοί και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), στο ποσό του ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60 €).

δ. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στο ποσό των δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50 €).

ε. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), στο ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (1,90 €).

στ. Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), στο ποσό του ενός ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (1,70 €). 


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!