ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Σταδιοδρομικα Προβλήματα Αξιωματικών Ιατρων

Διαδώστε το

ΠΡΟΣ :κ. Α/ΓΕΣ                                                           Αρ. Πρωτ. 363/2018                                                                                 Αθήνα, 11 Απρ 2018

ΚΟΙΝ :- κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
- κ. Α/ΓΕΕΘΑ
- ΠΟΕΣ
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Αξιωματικοί Υγειονομικού

ΣΧΕΤ : α. ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ (Περί Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξκών)
β. Υπ΄ αριθμ. 1258/21.2.2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1114, «Θέσεις και Χρόνοι Διοίκησης Υγειονομικών Αξιωματικών, σύσταση και σύνθεση του Διακλαδικού Υγειονομικού Συμβουλίου και των ανά κλάδο Υγειονομικών Συμβουλίων και τρόπος επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυ-ντών Κλινικών και Εργαστηρίων Στρατιωτικών Νοσοκομείων»)
γ. Υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ. 4044/17 Ιαν 2018 (ΦΕΚ Β΄ 116, «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγη-σης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.»)

Αξιότιμε κε Αρχηγέ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος «ΙΑ» της (α) σχετικής, οι Αξιωματικοί Υγειονομικοί Ιατροί, φέροντες το βαθμό του Συνταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη και υπηρετούν ως Δντές Κλινικών ή Εργαστηρίων και Επιμελητές σε Κλινικές ή Εργαστήρια, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, «γράφουν» χρόνο διοίκησης, πλην αυτών που υπηρετούν στις αντίστοιχες θέσεις του Ν.Ι.ΜΤΣ.Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 α (1) του (β) σχετικού, ορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι ως κριτήριο για την επιλογή των Διευθυντών και Αναπλη-ρωτών Διευθυντών Κλινικών και Εργαστηρίων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (σε ποσοστό μέχρι 16% ) είναι η κλινική εμπειρία των Αξκών ΥΓ, που λογίζεται ως ο χρόνος σε πλήρεις μήνες και συγκεκριμένα ως Δντής ή Επιμελητής Κλινικής ή Εργαστηρίου στο 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΑ και 251 ΓΝΑ, ως ανώτερος Αξιωματικός (0,1 μόρια για κάθε πλήρη μήνα, με μέγιστο τα 16 μόρια, που αντιστοιχούν σε 160 πλήρεις μήνες συνολικής υπηρεσίας στις παραπάνω θέσεις), χωρίς ωστόσο, να συμπεριλαμβάνεται, ωσαύτως, το νοσοκομείο Ν.Ι.ΜΤΣ, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία όπου δύνανται οι στρατιωτικοί ιατροί να αποκτήσουν κλινική εμπειρία.

Αποτέλεσμα της ως άνω διάκρισης, είναι οι Αξκοί (ΥΙ) που υπηρετούν στο Ν.Ι.ΜΤΣ, να μην δύνανται να συμπληρώσουν τα κριτήρια - προϋποθέσεις επιλογής τους ως Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων σε όλα τα Στρατιω-τικά Νοσοκομεία, πλην Ν.Ι.ΜΤΣ και κατά αντιστοιχία οι Αξκοί (ΥΙ) που υπηρετούν σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία να μην δύνανται να καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Ν.Ι.ΜΤΣ.

Τουναντίον, στα κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών του Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση θέσεων, με βάση τα άρθρα 3 και 4 του (γ) σχετικού, προβλέπεται ο προσδιορισμός της κλινικής εμπειρίας με κριτήριο το χώρο εργασίας (Πίνακας Ομάδας Α΄), όπου δίνεται ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου για όλα τα Δημόσια Τριτοβάθμια Νοσοκομεία εσωτερικού αλλά και εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι το Ν.Ι.ΜΤΣ και όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΑ και 251 ΓΝΑ) παρέχουν Τριτοβάθμια Υγειονο-μική Περίθαλψη. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διορθωθεί η, κατά την άποψή μας, άδικη μεταχείριση των Αξκών (ΥΙ) που υπηρετούν στο Ν.Ι.ΜΤΣ, έναντι των λοιπών συναδέλφων τους, που υπηρετούν στα λοιπά Στρατιωτικά Νοσοκομεία, προτείνουμε:

- Την τροποποίηση της (α) σχετικής και την ένταξη στις προβλέψεις των προϋποθέσεων, για συμπλήρωση του χρόνου Διοικήσεως των Αξκών (ΥΙ) και των Αξκών που υπηρετούν στο Ν.Ι.ΜΤΣ, κατ΄ αναλογία με τους Αξκούς (ΥΙ) που υπηρετούν σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 

- Την τροποποίηση της (β) σχετικής με τη διόρθωση – συμπλήρωση του άρθρου 3 α (1) («Κριτήρια Κλινικής Εμπειρίας»), ως εξής: «Χρόνος σε πλήρεις μήνες, ως Δντής ή Επιμελητής Κλινικής ή Εργαστηρίου στο 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ, ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ και ΝΙΜΤΣ, ως ανώτερος Αξιωματικός (0,1 μόρια για κάθε πλήρη μήνα, με μέγιστο τα 16 μόρια, που αντιστοιχούν σε 160 πλήρεις μήνες συνολικής υπηρεσίας στις παραπάνω θέσεις).

Ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
Τσουκαράκης Ανέστης
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ
   Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
6974860612


Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέλεις τα νέα του enoplos.gr στο E- mail σου? ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!