ΣΤΕΙΛΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο www.enoplos.gr, είμαστε ένα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ιστολόγιο, με θέματα Άμυνας, Ασφάλειας, Ελληνικής και Διεθνής Επικαιρότητας.

Τα άρθρα που αναρτώνται στον παρόντα χώρο φέρουν την αποκλειστική (νομική - αστική - ποινική) ευθύνη των συντακτών τους και της πηγής τους.

Το περιεχόμενο αυτών δεν εκφράζει και δεν δεσμεύει επ΄ ουδενί το ιστολόγιο μας.

E-mail επικοινωνίας: enoplos.com@gmail.com

Μετατροπή Αδείας Ικανότητας Οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος

Διαδώστε το

Μετατροπή Αδείας Ικανότητας Οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος

ΘΕΜΑ : Μετατροπή Αδείας Ικανότητας Οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος

ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 123/21.1/2012 έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ
β. Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216, «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»)
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α3/10204/1415/1.5.2012/Υπουργείο Μεταφορών
δ. ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ Α΄ 15 « Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγη-σης»)
ε. ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ Α΄ 101, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-ου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επι-τροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»)

1. Επανερχόμενοι στο σχετικό (α) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε, συ-νημμένως, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Με το αυτό έγγραφό μας, αιτηθήκαμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα τροπο-ποίησης του άρθρου 16 του σχετικού (β) νόμου, σχετικώς με τη μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις..

β. Με το σχετικό (γ) έγγραφό του, το οποίο σας αποστέλλουμε ωσαύτως συ-νημμένως, ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Μαυρουδής Βορίδης, μας απάντησε ότι το αίτημά μας δεν δύναται να ικανοποιηθεί, καθόσον η αρμοδιότητα ρύθμισης, σχετικά με τις άδειες οδήγησης αποτελεί κοινοτικό αντικείμενο και τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να ρυθμίζουν το ζήτημα μόνο στα πλαίσια και εντός των ορίων που επιτρέπει η υπ΄ αριθμ. 91/439/ΕΟΚ κοινοτική οδηγία, μη παρέχουσα στον εθνικό νομοθέτη οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.γ. Πράγματι, με την ως άνω οδηγία (91/439/ΕΟΚ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το σχετικό (δ) δεν υφίστατο κάποια εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υιοθέτησης της πρότασής μας ως ανωτέρω παράγραφο 1α.

δ. Πλέον το σχετικό (δ) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το σχετικό (ε), το οποίο ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο νεότερη οδηγία (2006/16/ΕΚ),, σύμφωνα με την οποία, στο άρθρο 4 παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική προστασία ή που τελούν υπό τον έλεγχό τους, πρό-βλεψη η οποία δεν υπήρχε στην παλαιότερη (και πλέον καταργηθείσα) οδηγία (91/439/ΕΟΚ).

2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα υιοθέτησης της κάτωθι επικαιροποιημένης πρότασής μας και μας γνωρίσετε σχετικώς, προς ενημέρω-ση των εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία έχει ως εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντίστοι-χων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυ-κλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-γών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση και Υποδομών και Μεταφο-ρών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α`) 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α’)»».

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

4. Οι κ.κ. Βουλευτές, προς τις/τους οποίες/ιους κοινοποιείται το παρόν, παρακα-λούνται για τις κατά κρίση τους δικές τους ενέργειες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ 
6974860612

Διαδώστε το

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ enoplos.gr ΣΤΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!