Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Σ.Ξ.


SHARE THIS:

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Aξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

1. Λοχαγό Οικονοµικού Μυριούνη Νικόλαο του Αλεξάνδρου (ΑΜ:58894), που γεννήθηκε το έτος 1982 στα Ιωάννινα. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού∆ηµοσίου:2310318104/17-12-2018) 2. Υπολοχαγό Πεζικού Σεκερτζή Αριστείδη του ∆ηµητρίου (ΑΜ:61817),που γεννήθηκε το έτος 1976 στη ∆ράµα. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:6331125821/17-12-2018)

3. Υπολοχαγό Πεζικού Φραγκόπουλο Αναστάσιο του Νικολάου (ΑΜ:61831), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 4212358301/17-12-2018)

4. Ανθυπολοχαγό Μουσικού Λουκά Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ:63199), που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Τρίπολη Αρκαδίας. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1451249974/17-12-2018) 


SHARE THIS:

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ