Οικογενειακός Ιατρός και Στρατιωτικοί

Οικογενειακός Ιατρός και Στρατιωτικοί

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του σχετικού, ο πληθυσμός ενός Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, δηλαδή σε ιατρό κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., σε ιατρό που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, σε ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, σε ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατρο για τον παιδικό πληθυσμό και ειδικότερα σε ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες και σε παιδίατρο, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

2. Το τελευταίο διάστημα αναρτώνται στο διαδίκτυο άρθρα με τα οποία δίδονται διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους πολίτες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθή-σουν προκειμένου να εγγραφούν στον οικογενειακό ιατρό της περιοχής τους.3. Όπως αντιλαμβάνεστε η ως άνω πληροφορία δημιούργησε ερωτήματα σε με-γάλο αριθμό συναδέλφων μας και ιδίως αυτών που υπηρετούν και κατοικούν σε πόλεις οι οποίες ευρίσκονται μακράν της έδρας κάποιου Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με έντονη ανησυχία ειδικώς για τους παιδιάτρους, που κατά κύριο λόγο είναι ιδιώτες. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα και να απο-μακρυνθεί η όποια ανησυχία δημιουργήθηκε στα στελέχη, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε ή εκδώσετε προς ενυπόγραφη γνώση όλων των στελεχών έγγραφο, με το οποίο να δίδονται διευκρινήσεις/οδηγίες/ενέργειες μας αναφορικά με την υποχρεωτικότητα εγγραφής μας, όπως και των μελών των οικογενειών μας, που έχουν βιβλιάριο υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους οικογενειακούς ιατρούς του σχετικού.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
 Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ 
6974860612