Το ΥΕΘΑ τοποθέτησε ιατρούς οπλίτες θητείας σε Νησιά μας

Το ΥΕΘΑ τοποθέτησε ιατρούς οπλίτες θητείας σε Νησιά μας

Με απόφαση του ΥΕΘΑ έγινε η τοποθέτηση ιατρών οπλιτών θητείας  για την κάλυψη αναγκών, σε Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

α. Στο Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Σύµης, 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας,του οπλίτη θητείας  Στρ (ΥΓ) Σαρµουσάκη Στυλιανού Τσαµπίκου τουΓεωργίου, ΣΑ:139/1708/11, της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας(ΙΑΕ) και πιθανή ηµεροµηνία απολύσεως την 13 ∆εκ 18. β. Στο Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου, 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Καβουκίδη Νικηφόρου του Μαρίνου, ΣΑ:102/1155/12, της 2018 Γ΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) καιπιθανή ηµεροµηνία απολύσεως την 22 Φεβ 19.

 γ. Στο Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου, 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Αναστασιάδη Χαράλαµπουτου Σπύρου, ΣΑ:134/1231/14, της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ηµεροµηνία απολύσεως την 13 ∆εκ 18.