Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς

Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς

1. Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 14-06-2018 πδ «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 873/02-08-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ. 1402062/18-07-2018 εγγραφή τουΓΕΣ/∆ΟΙ.2. Με το παραπάνω π.δ. να διαγραφούν σύµφωνα µε το 1400/1973 ν.δ. «Περί Καταστάσεων των Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων» άρθρο 36 παρ. 1, µε ηµεροµηνία διαγραφής την 01 Σεπ 18 οι παρακάτω Αξιωµατικοί:

α. Λοχαγός Πυροβολικού Μαστρογιαννάκης Χρίστος του Γεωργίου
(ΑΜ:61236), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 17/01/2018.
β. Λοχαγό Πυροβολικού Γεωργούλας Αθανάσιος του Νικολάου (ΑΜ:57942),
ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 21/02/2018.
γ. Λοχαγό Φροντιστών Πεζικού Κόνιαρης Θωµάς του ∆ηµοσθένη
(ΑΜ:57264), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 21/02/2018.δ. Λοχαγός Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσακίρης Ιωάννης του
Παναγιώτη (ΑΜ:57149), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 20/02/2018.
ε. Λοχαγός Εφοδιασµού Μεταφορών Τσαρµανίδου Σοφία του Γεωργίου
(ΑΜ:60237), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 20/02/2018.
στ. Υπολοχαγός Υγειονοµικού Ιατρών Καραδήµος ∆ηµήτριος του Νικολάου
(ΑΜ:67191), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 14/03/2018.

ζ. Υπολοχαγός Αρχιτεχνιτών Πεζικού Μπούρας Νικόλαος του Γεωργίου
(ΑΜ:61534), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 26/01/2018.
η. Ανθυπολοχαγός Οικονοµικού Παναούση Αικατερίνη του Αντωνίου
(ΑΜ:67216), ο οποίος υπέβαλε αίτηση αποστρατείας στις 27/12/2017.