Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού ΞηράςΚυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ.445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων έτους 2018, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Στρατού υπ΄ αριθµ.3 (ΣΠΑΣ 3): Δείτε την σχετική ΕΔΥΕΘΑ: