Κύρωση Συµπληρωµατικών Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων Υπαξιωµατικών


Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, του 445/74 ν.δ., τους παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για τα έτη 2008, 2015, 2017 και 2018, που συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΚΥΣΞ): Δείτε την σχετική ΕΔΥΕΘΑ: