«Προαγωγή Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού»


1. Προάγουµε στο βαθµό του Πλωτάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (παρ.5β), 26 και 27 (παρ. 3) του ν.3883/10, τους παρακάτω Υποπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού σε οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2018-19 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 8/Σ.8 από 24-07-2018απόφασή του.

α. Μάχιµο, Σοφικίτη Γεώργιο του Ευαγγέλου (ΑΜ-3000) και θέτουµε αυτόν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μαχίµων, µετά τον Πλωτάρχη Τσολάτη Εµµανουήλ του Νικολάου (ΑΜ-2983), της προαγωγής του λογιζοµένης από 10-05-2018, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.

β. Μηχανικούς, της προαγωγής τους λογιζοµένης από 10-05-2018, ηµεροµηνία που συµπλήρωσαν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό:

 (1) Τσιώτρα Παναγιώτη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1222) και θέτουµε αυτόν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών, µετά τον Πλωτάρχη Βέργο Ευθύµιο του Χρήστου (ΑΜΜ-1229). (2) Χατζάρα Φώτιο του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1219) και θέτουµε αυτόν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών, µετά τον Πλωτάρχη Σπυρόπουλο Αθανάσιο του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-1207).

 (3) Μάρκο Λουκά του Παναγιώτη (ΑΜ-Μ-1227) και θέτουµε αυτόν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Μηχανικών, µετά τον Πλωτάρχη Μιχαηλίδη Γεώργιο του Ιωάννη(ΑΜ-Μ-1228).

2. Προάγουµε στο βαθµό το Πλωτάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 (παρ. 5β), 26 και 27 (παρ. 3) του ν.3883/10, την Υποπλοίαρχο, Οικονοµικού, Στεφάνου Χρυσάνθη του Βασιλείου (ΑΜ-Ο-798) η οποία κρίθηκε από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού σε οφειλόµενη τακτική κρίση έτους 2017-18 ως «Προακτέα κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 8/Σ.8 από 24-07-2018 απόφασή του. Θέτουµε αυτήν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Οικονοµικού, µετά τον Πλωτάρχη Συψάκο Παντελεήµονα του Γεωργίου (ΑΜ-Ο797) της προαγωγής της λογιζοµένης από 16-12-2017, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.

Επίσης προάγονται οι Παρακάτω Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ