«Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς»


Θέτουµε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, του άρθρου 37 του νδ. 1400/1973, σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, µε τον βαθµό που φέρουν τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων και Σωµάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθµό του Συνταγµατάρχη ως ευδοκίµως τερµατίσαντες την σταδιοδροµία τους: