Προαγωγές και Αποστρατείες Ανώτατου - Ανωτέρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς


1. Σας γνωρίζουµε ότι κοινοποιείται το από 11-10-2018 Π∆ «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατεία Ανωτάτου και Ανωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό Γ΄ 1310/07-11-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό µε την υπ’ αριθµ.1412152/18-10-2018 εγγραφή του ΓΕΣ/∆ΟΙ.Δείτε όλα τα ονόματα:2. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, µε το βαθµό που φέρουν και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Aξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

α. Αντισυνταγµατάρχη Πεζικού Καπαδουκάκη Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ:51139), που γεννήθηκε το έτος 1972 στα Χανιά. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφήςαπό το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:9292323511/18-10-2018)

β. Ταγµατάρχη Πεζικού Παπαδόπουλο Γεώργιο του Κυριάκου (ΑΜ:55423), που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Γερµανία.(Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από τοΜητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:4116239623/18-10-2018)