«Προαγωγές Υπαξιωµατικών & Επαγγελµατιών Οπλιτών»


.
1. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστή τον Αρχικελευστή (ΣΙ∆) Καλδίρη Νικόλαο (ΑΓΜ: Υ-06528) µε ηµεροµηνία προαγωγής την 09 Σεπτεµβρίου 2018, που συµπλήρωσε τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74 και θέτουµε στην Επετηρίδα Γενικής Ειδικότητος Τεχνών Ανθυπασπιστών ΣΜΥΝ, µετά τον Νταρζάνο Ιωάννη του Αθανασίου (ΑΓΜ: Υ-06734).

 2. Προάγουµε σε Ανθυπασπιστές τους κατωτέρω Αρχικελευστές, µε ηµεροµηνία προαγωγής την 15 Σεπτεµβρίου 2018, που συµπλήρωσαν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 36 του ν.δ. 445/74: