Έναρξη Δικαιώματος Σύνταξης Στρατιωτικών
ΠΡΟΣ : κ.κ. Υ.ΕΘ.Α., ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α., ΥΠ.ΟΙΚ., ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.          Αρ. πρωτ. 933/2018                                                                                               Αθήνα, 06 Δεκ 2018                                              

ΚΟΙΝ :- κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ 
- ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Δντής
- ΕΦΚΑ/Δκτής
- ΠΟΕΣ
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας
ΘΕΜΑ : Έναρξη Δικαιώματος Σύνταξης Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 1400/1973 (ΦΕΚ Α ́ 114, «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)
β. ΠΔ 169/2007 ( ΦΕΚ Α ́ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξε-ων»)
γ. Ν.4554/2018 (ΦΕΚ Α ́ 130, «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργα-ζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.
Όπως είναι γνωστό, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, η έναρξη του δικαιώματος σύνταξης, προϋποθέτει τη διαγραφή από την ενεργό υπηρεσία, αφού προηγουμένως έχει δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα ή η Υπουργική Απόφαση αποστρατείας τους, κατά περίπτωση, σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). 
Ειδικά για τους Αξιωματικούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του σχετικού (α), η ημερομηνία διαγραφής προσδιορίζεται ρητά, στις «......τριάντα ημέρες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους….», ενώ για τους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς η αντίστοιχη ημερομηνία διαγραφής, προσδιορίζε-ται αντίστοιχα στις δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με το εδάφιο γ του άρθρου 39 του σχετικού (β). 
Μέχρι σήμερα, το δικαίωμα σύνταξης και καταβολής μερίσματος από τα Με-τοχικά Ταμεία, ξεκινούσε την επομένη της ημερομηνίας διαγραφής, ημέρα κατά την οποία γινόταν και η οριστική διαγραφή από το μητρώο μισθοδοτούμενων, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Με τις διατάξεις του (γ) σχετικού και συγκεκριμένα των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 ορίζεται πλέον ότι: «2α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπό-θεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδό-τησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακο-λουθεί να ισχύει.».Η εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, σε στελέχη που έτυχε ή θα τυγχάνει εφεξής να διαγραφούν στις αρχές ενός μήνα, λόγω συσχετισμού με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αποστρατείας τους, η έναρξη του δικαιώματος σύνταξης τους θα ξεκινάει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να στερούνται απολαβές που δικαιού-νται και ελάμβαναν μέχρι την ψήφιση του σχετικού (γ) (Ν.4554/2018), με τις διατάξεις του οποίου άλλαξε αναίτια ο χρόνος έναρξης δικαιώματος σύνταξης για τους Στρατιωτικούς.

Είναι προφανές, ότι από τις παραπάνω διατάξεις επηρεάζονται κυρίως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των οποίων ο χρόνος της διαγραφής και ως εκ τούτου της υποβολής αίτησης χορήγησης σύνταξης, δεν αποτελεί δική τους επιλογή, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν να επιλέξουν τον χρόνο υποβολής της αίτησης τους. 

Επειδή η ημερομηνία διαγραφής για τους Στρατιωτικούς εξαρτά-ται αποκλειστικά από τη δημοσίευση της αποστρατείας τους στο ΦΕΚ, ζητάμε την παρέμβασή σας και την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος ως προς το χρόνο έναρξης δικαιώματος σύνταξης, με την τροποποίηση της υποπαραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 ως εξής:

«β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει η έναρξη δικαιώματος σύνταξης αρχίζει από την επόμενη ημέρα της διαγραφής τους.».

Ευελπιστώντας στην αποδοχή του αιτήματός μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακα-λούνται για την παρέμβασή τους, μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο κ. Διοικητής του ΕΦΚΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται, ωσαύτως, το παρόν, πα-ρακαλείται για τις κατά την κρίση του δικές του ενέργειες και παρέμβασή του, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ενημερώνοντάς μας σχετικώς..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος 
Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ
6974860612