Τι πρέπει να γνωρίζουν τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ που αποχωρούν από την υπηρεσία μετά την 12/9/2018 (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Εκδόθηκε η ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΜΗΑ465ΧΠΙ-Α66/08-01-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ», σύμφωνα με την οποία:

Από την 12/9/2018 και μετά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης είναι η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης στον ΕΦΚΑ της αίτησης συνταξιοδότησης και όχι η επόμενη της διαγραφής.

Η αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να κατατεθεί μετά την ημερομηνία διαγραφής από τις τάξεις των ΕΔ, των ΣΑ κτλ.

Προσοχή η υπόψη αίτηση να κατατίθεται στον ΕΦΚΑ άμεσα μετά τη διαγραφή (οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες για επίσπευση της διαδικασίας), δείτε τι γράφει στην σελίδα 4 του εγγράφου:

«Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Επομένως, η αίτηση συνταξιοδότησης από τα πρόσωπα αυτά μπορεί να κατατεθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή τη διαγραφή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αντίστοιχα, οπότε ακολουθούν πλέον τον γενικό κανόνα του άρθρου αυτού, περί έναρξης καταβολής της σύνταξης από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα κατάθεσης στον Ε.Φ.Κ.Α. της αίτησης συνταξιοδότησης.Ωστόσο, όλως εξαιρετικώς, επειδή η γνωστοποίηση των διατάξεων αυτών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγινε στις 12.9.2018 (ΑΔΑ:Ω9ΟΟ465ΧΠ-0ΡΨ), γίνεται δεκτό επιεικώς και ότι για τα πρόσωπα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία λύση της υπαλληλικής σχέσης τους ή διαγραφή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος η οριστική αποχώρηση των οποίων από το Δημόσιο με τον ανωτέρω τρόπο, όπως ισχύει κατά περίπτωση, έγινε πριν από την ημερομηνία αυτή, η έναρξη συνταξιοδότησής τους θα τοποθετηθεί την μέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία λύθηκε η υπαλληλική τους σχέση ή διαγράφηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: