Προαγωγές Αξιωματικών Πολεμικού ναυτικού


1. Προάγουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 (παρ. 3) του ν.3883/10, τους παρακάτω Αξιωµατικούς, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2018-19 από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 30-03-2018 και 10/Σ.10 από 01-11-2018 αποφάσεις του, ως ακολούθως:

α. Στο βαθµό του Πλωτάρχη τους παρακάτω Υποπλοιάρχους, Υγειονοµικού/Ιατρούς και θέτουµε αυτούς στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ιατρών, µετά τον Πλωτάρχη Μπαρµπαγιάννη Κωνσταντίνο του Λάµπρου (ΑΜ-ΥΙ-439), της προαγωγής τους λογιζοµένης από 20-12-2018, ηµεροµηνία που συµπλήρωσαν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό:

(1) Νατσιούλα Νικόλαο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-460)
(2) Σύρο Περικλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-461)
(3) Γκίρδη Ιωάννη του Παντελή (ΑΜ-ΥΙ-462)
(4) Χριστόπουλο Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΙ-463)
(5) Στάµο Νικόλαο του Παναγιώτη (ΑΜ-ΥΙ-465)
(6) ∆ήµα Ιωάννη του ∆ηµητρίου-Παντελεήµονα (ΑΜ-ΥΙ-466)
(7) Παπαδάκη Σαντρόνινο του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΙ-467)


β. Στο βαθµό του Υποπλοιάρχου την Ανθυποπλοίαρχο, Υγειονοµικού/Ψυχολόγο, Παπαδοπούλου Σωτηρία του Γεωργίου, (ΑΜ-ΥΨ-002) και θέτουµε αυτήν στην επετηρίδα Αξιωµατικών Υγειονοµικού/Ψυχολόγων µετά την Υποπλοίαρχο Παπαδοπούλου Αθηνά του Άγγελου, (ΑΜ-ΥΨ-001), της προαγωγής της λογιζοµένης από 08-12-2018, ηµεροµηνία που συµπλήρωσε τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό.

2. Προάγουµε στο βαθµό του Πλωτάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρου 2 του ν.324/76 και 26 του ν.3883/10, τους παρακάτω Υποπλοιάρχους Ειδικής Μονιµότητας Χειριστές Ελικοπτέρων, οι οποίοι κρίθηκαν από το ΣΠΑΝ ως «Προακτέοι», σε έκτακτη κρίση έτους 2018, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9/Σ.9 από 13-09-2018 απόφασή του. Θέτουµε αυτούς στην επετηρίδα Αξιωµατικών Ειδικής Μονιµότητας Χειριστών Ελικοπτέρων, µετά τον Πλωτάρχη Βαρδή Χρήστο του Φωτίου (ΑΜ-3659), της προαγωγής τους λογιζοµένης την 27- 12-2018 ηµεροµηνία που συµπλήρωσαν τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό:

(1) Λυκουσά Γεώργιο του ∆ικαίου (ΑΜ-4478)
(2) Κοφινά Σταύρο του Αναστασίου (ΑΜ-4492)