BREAKING NEWS

[getBreaking results="25" label="recent"]

ΠΟΕΣ: Τι συμβουλεύει τα Στελέχη να πράξουν για την αποζημίωση των Νυχτερινών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα απλήρωτα νυκτερινά μας

Αγαπητές συναδέλφισσες  και αγαπητοί συνάδελφοι.

Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, ο νομικός παραστάτης  της Ομοσπονδίας μας, δικηγόρος Αθηνών κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, μετά την αποκλειστική επιτυχία του ανατροπής του μνημονιακού μισθολογίου μας και επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών μας, κατέθεσε την 27η Δεκεμβρίου 2018, κατ΄ εντολή της Π.Ο.Ε.Σ., στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αίτηση κατά των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αναφορικά με την μη εισέτι αποζημίωση της νυκτερινής μας απασχόλησης, όπως σχετικός νόμος ορίζει (δείτε εδώ).

Θεωρώντας ότι και αυτή η μάχη ενώπιον του ΣτΕ θα είναι νικηφόρα υπέρ όλων των εν ενεργεία στρατιωτικών, σας προτρέπουμε, προς υποβοήθηση του έργου της Π.Ο.Ε.Σ. και δικής σας ωφέλειας, η κάθε μία και ο κάθε ένας σας να καταθέσετε άμεσα το συνημμένο στο τέλος της παρούσης υπόδειγμα αναφοράς, να το πρωτοκολλήσετε και μαζί με τη χορηγηθείσα βεβαίωση να το παραδώσετε στην οικεία Ένωση Στρατιωτικών, για τις περαιτέρω ενέργειες.Ήδη έγγραφο - οδηγία, προς τις Μονάδες/Υπηρεσίες, χορηγεί τις αιτηθείσες βεβαιώσεις. 

Π.Ο.Ε.Σ. - Νυκτερινή αποζημίωση στρατιωτικών

Τίποτα δεν μας χαρίζεται εάν δεν το διεκδικήσουμε με ενότητα, πίστη, υπομονή και επιμονή. Συνεχίστε να δείχνετε εμπιστοσύνη στην Π.Ο.Ε.Σ. και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το 2019 θα είναι νικηφόρο.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ

MH ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΠΡΟΣ : ………….. Αλχίας (ΕΜ)
………… ………..
του ………… (ΑΜ:…………)
……………….. ……….., ……………….
ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά

1. Σας αναφέρω ότι: 

α. σύμφωνα με την παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 127 του ν.4472/2017, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνουν ειδική αποζημίωση για τις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ώρες νυχτερινής εργασίας, υπολογιζόμενη σε δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (2,77) ανά ώρα. 

β. Η συγκεκριμένη αποζημιωτική παροχή προβλέπεται πλήρως και ευ-θέως από την προαναφερθείσα διάταξη, οι δε Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας εξουσιοδοτούνται να θεσπίσουν συμπληρωματικούς μόνον κανόνες. 

γ. Μάλιστα, η εν θέματι ειδική αποζημίωση αποτελεί δικαίωμα των στε-λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από 1.1.2017, σύμφωνα με άρθρο 162 του ως άνω νόμου, που ορίζει την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ από αυτήν την ημερομηνία, α-νατρέχοντος δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης (19.5.2017, ΦΕΚ Α’ 74).

2. Παρά την ευθεία και καθ’ όλο το διάστημα ισχύουσα νομοθετική πρόβλε-ψη, για το διάστημα από 1.1.2017 και μέχρι σήμερα, δεν μου έχει καταβληθεί η νυ-χτερινή αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι, η μη έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής απόφασης δεν αποτελεί νόμιμο λόγο μη αποζημιώσεως των μέχρι σήμερα νυχτερι-νών ωρών κατά τις οποίες εργάστηκα.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμαι να μου βεβαιώσετε εγγράφως το σύνολο των νυχτερινών μου απασχολήσεων (ανά μήνα και ημερολογιακά) από 01-01-2017 έως και σήμερα.

4. Αιτούμαι, περαιτέρω, να μου καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση για το σύνολο των νυχτερινών ωρών εργασίας μου από 1-1-2017 έως 31-12-2018, υπολογιζόμενη βάσει του ποσού που ορίζει ο νόμος (2,77 ευρώ ανά ώρα). 

5. Παρακαλώ όπως η παρούσα διαβιβαστεί ιεραρχικώς στην αρμόδια για την πληρωμή της αξίωσής μου αρχή, ήτοι τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας του Κλάδου των Ε.Δ. όπου υπηρετώ, προς την οποία απευθύνεται κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή της αξίωσής μου και συνεπώς επέχει θέση νομίμου οχλήσεως.

6. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.