BREAKING NEWS

[getBreaking results="20" label="recent"]

Τρίμηνη αύξηση θητείας, στο χακί και οι γυναίκες


► «Ο ελληνικός αμυντικός μηχανισμός βρίσκεται στη συγκριτικά χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

► ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΙΑΜΕΠ.

Στράτευση στα 18, γυναίκες στα χα­κί και αύξηση της στρατιωτικής θητείας προτείνει το ΕΛΙΑΜΕΠ, ως μέτρα αντιμετώπισης της διαρκώς μειω­μένης αποτρεπτικής ισχύος του ελληνικού Στρατεύματος.

Πρόκειται για προτάσεις στις οποίες κατέληξε το Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής πολιτικής μετά από έρευνα-μελέτη που διενήργησε με την υποστήριξη της «ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ» και η οποία στέ­κεται αφενός στα πολλά προβλήματα που έχει φέρει η οικονομική κρίση στον τομέα της Άμυνας και αφετέρου στην ανάγκη εκ­συγχρονισμού του θεσμού της στρατιωτι­κής θητείας.

Το κείμενο εργασίας, που υπογράφουν ο αναλυτής θεμάτων Άμυνας Μάνος Ηλιάδης, και ο γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ δρ. Θάνος Ντόκος, τονίζει πως «ο ελληνικός αμυντικός μηχανισμός βρί­σκεται στη συγκριτικά χειρότερη κατάστα­ση που έχει βρεθεί μετά τη Μεταπολίτευ­ση», και ότι «είναι επιτακτικότερο από ποτέ άλλοτε να γίνουν αλλαγές σε έναν εκ των σημαντικότερων συντελεστών ισχύος στο πλαίσιο της ελληνικής αμυντικής πολιτικής και να δοθεί βάρος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της στρα­τιωτικής θητείας».

Προτάσεις για τη θητεία

Η ερευνά συμπεραίνει ότι η εξασφάλι­ση επαρκούς αριθμού στρατεύσιμων σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό του θεσμού της στρατιωτικής θητείας στα νέα δεδομένα, αλλά και του εκσυγχρονισμού του, ώστε οι στρατεύσιμοι να μην τον θεω­ρούν «χαμένο χρόνο», θα μπορούσε να καλύψει μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το στράτευμα λόγω των πε­ρικοπών στις αμυντικές δαπάνες.Έτσι προτείνονται:

1. Η διεύρυνση της στρατολογικής βάσης μέσω της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18-19 (με κατοχύρωση θέσης στα ΑΕΙ)
2. Η ουσιαστική αύξηση μηνιαίας αποζημίωσης για στρατευσίμους.
3.  Η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής πρόσθετων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας.

Παράλληλα, ως συμπληρωματικά των παραπάνω προτείνεται η αύξηση της θητείας κατά τρεις μήνες, αλλά και η μικρότερης διάρκειας στράτευση των γυναικών και η αξιοποίησή τους κυρίως αλλά όχι απο­κλειστικά, σε διοικητικές θέσεις.

Μονόδρομος

Οι δύο αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η πολιτική αποτελεί μονόδρομο, καθώς στα χρόνια των Μνημονίων στην Ελλάδα, έχουν βρει εφαρμογή και οι τρείς τρόποι που μπορούν να αποσυνθέσουν ένα Στρά­τευμα και να το οδηγήσουν σε απώλεια της αποτρεπτικής του ισχύος και αυτοί δεν είναι άλλοι από:

α) τη μη ανανέωση του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καθίσταται σύντομα απηρχαιωμένος και να καθορίζει τη μορ­φή των επιχειρήσεων που είναι δυνατόν να αναλάβει,
β) το δραστικό περιορισμό των λει­τουργικών δαπανών που πλήττει άμεσα τη συντήρηση του υπάρχοντος υλικού, και που σε συνδυασμό με τη μεγάλη υποβάθμιση της εκπαίδευσης (μείωση ασκήσεων, βολών κ.λπ.) και την έλλειψη καυσίμων οδηγεί στην κάθετη μείωση του αξιόμαχου και το όλο σύστημα σε ακινησία,
γ) τη μείωση του προσωπικού και την καταδίκη στην εξαθλίωση αυτών που πα­ραμένουν μέσω της σημαντικής και μη- αναστρέψιμης μείωσης των μισθών και συντάξεων.

Ρήγας: «Ούτε αύξηση ούτε γυναίκες»

Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Πάνος Ρήγας μιλώντας στον ρα­διοφωνικό σταθμό «News 24/7» τάχθηκε κατά του μέτρου της αύξησης της στρατιωτικής θητείας, ενώ απέκλεισε και τη στρά­τευση των γυναικών.

«Είμαι πλήρως αντίθετος στην αύξηση της θητείας, που δεν λύνει κανένα πρό­βλημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στράτευσης των γυναικών», είπε χαρακτη­ριστικά σχολιάζοντας τις προτάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Του ΧΑΡΗ ΚΑΝΤΑ
ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - staratalogia.blogspot.gr