BREAKING NEWS

[getBreaking results="15" label="recent"]

ΠΟΕΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τι Συμβουλεύει να πράξουν τα Στελέχη των ΕΔ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Η τακτική που χρόνια τώρα ακολουθεί η Ομοσπονδία μας και είναι πλέον γνωστή σε όλες και όλους σας, αποδίδει καρπούς για την κάθε μία και για τον κάθε έναν από εσάς. Οποτεδήποτε κρίθηκε αναγκαίο ζητήθηκε η βοήθειά σας, την οποία μας δώσατε απλόχερα, ως προϊόν εμπιστοσύνης που παράχθηκε ανάμεσά μας και δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει ποτέ.  

Όπως σας είχαμε ενημερώσει (δείτε εδώ), ο νομικός παραστάτης της Ομοσπονδίας μας, δικηγόρος Αθηνών κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, κατ΄ εντολή της Π.Ο.Ε.Σ., κατέθεσε εγκαίρως στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση κατά των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αναφορικά με την μη εισέτι αποζημίωση της νυκτερινής μας απασχόλησης, όπως σχετικός νόμος ορίζει.

Το ΣτΕ κρίνοντας επείγον το θέμα προσδιόρισε την εκδίκαση της υπόθεσης, σε σύντομο σχετικά χρόνο, για τη 13η Μαΐου 2019, στο Στ΄ Τμήμα του.

Ευελπιστώντας ότι μέχρι τότε θα έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση, για την αποζημίωση της νυκτερινής εργασίας μας, συνιστούμε σε όλες και όλους σας να μην παραπλανηθείτε και δώσετε χρήματα για αγωγές που φέρεται ότι θα κατατεθούν, για την αποζημίωση των νυκτερινών μας. Δε χρειάζεται βιασύνη. Δε χρειάζεται προς το παρόν η κατάθεση καμίας αγωγής για τα νυκτερινά μας. Μη σπαταλάτε τα χρήματά σας και μην παρασύρεστε από φωνές που προσπαθούν να κάνουν κάτι, απλώς για να κάνουν. Το μόνο που πρέπει προς το παρόν να κάνετε, είναι να καταθέσετε αναφορά στη Μονάδα σας και να λάβετε αντίγραφό της (με αριθμ. πρωτ.) και μαζί με τη βεβαίωση που θα σας χορηγήσει η Μονάδα σας, να τα παραδώσετε στην οικεία Περιφερειακή Ένωση της Π.Ο.Ε.Σ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη ή ενέργεια που απαιτηθεί θα ενημερωθείτε από την Ένωσή σας.Κατεβάστε σήμερα κιόλας το κάτωθι υπόδειγμα αναφοράς και καταθέστε το στη Μονάδα σας. Οι Ενώσεις θα σας βοηθήσουν σε ο,τιδήποτε χρειαστείτε. Μη διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά τους.

Π.Ο.Ε.Σ. - Το ΣτΕ παίρνει θέση για την απλήρωτη νυκτερινή εργασία των στρατιωτικών

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ


MH ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΠΡΟΣ : …………..                                   Αλχίας (ΕΜ)
                                          ………… ………..
                                         του ………… (ΑΜ:…………)
                                         ………………..                         ……….., ……………….
ΘΕΜΑ : Διάφορα Οικονομικά

1. Σας αναφέρω ότι: 

α. σύμφωνα με την παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 127 του ν.4472/2017, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνουν ειδική αποζημίωση για τις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ώρες νυχτερινής εργασίας, υπολογιζόμενη σε δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (2,77) ανά ώρα. 

β. Η συγκεκριμένη αποζημιωτική παροχή προβλέπεται πλήρως και ευθέως από την προαναφερθείσα διάταξη, οι δε Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας εξουσιοδοτούνται να θεσπίσουν συμπληρωματικούς μόνον κανόνες. 

γ. Μάλιστα, η εν θέματι ειδική αποζημίωση αποτελεί δικαίωμα των στε-λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από 1.1.2017, σύμφωνα με άρθρο 162 του ως άνω νόμου, που ορίζει την έναρξη ισχύος του μέρους ΣΤ’ από αυτήν την ημερομηνία, α-νατρέχοντος δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης (19.5.2017, ΦΕΚ Α’ 74).

2. Παρά την ευθεία και καθ’ όλο το διάστημα ισχύουσα νομοθετική πρόβλεψη, για το διάστημα από 1.1.2017 και μέχρι σήμερα, δεν μου έχει καταβληθεί η νυχτερινή αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι, η μη έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής απόφασης δεν αποτελεί νόμιμο λόγο μη αποζημιώσεως των μέχρι σήμερα νυχτερι-νών ωρών κατά τις οποίες εργάστηκα.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμαι να μου βεβαιώσετε εγγράφως το σύνολο των νυχτερινών μου απασχολήσεων (ανά μήνα και ημερολογιακά) από 01-01-2017 έως και σήμερα.

4. Αιτούμαι, περαιτέρω, να μου καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση για το σύνολο των νυχτερινών ωρών εργασίας μου από 1-1-2017 έως 31-12-2018, υπολογιζόμενη βάσει του ποσού που ορίζει ο νόμος (2,77 ευρώ ανά ώρα). 

5. Παρακαλώ όπως η παρούσα διαβιβαστεί ιεραρχικώς στην αρμόδια για την πληρωμή της αξίωσής μου αρχή, ήτοι τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας του Κλάδου των Ε.Δ. όπου υπηρετώ, προς την οποία απευθύνεται κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή της αξίωσής μου και συνεπώς επέχει θέση νομίμου οχλήσεως.

6. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.