Κρίσεις ΕΔ 2019: Προαγωγές Πλοιάρχων του Πολεµικού Ναυτικού


«Κύρωση πινάκων εκτάκτων κρίσεων έτους 2019 και προαγωγή Πλοιάρχων του Πολεµικού Ναυτικού»

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Κυρώνουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/96, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), µε την υπ’ αριθ. 4/Σ.4 από 01-03-2019 απόφασή του: