Κρίσεις ΕΔ 2019: Τακτικές κρίσεις Σμηνάρχων Πολεμικής Αεροπορίας


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 13.03.2019, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010, του ν. 4494/2017 και των 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και
44/08.03.2019 αποφάσεων της Β΄/2019 συνεδρίασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου Κρίσεων: Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Σμηνάρχων της Πολεμικής Αεροπορίας, έτους 2019- 2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων: