Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Μεταθέσεις Στελεχών ΕΔ - Όλες οι τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3883/2010


Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)

1. Στην περίπτ. β΄ του άρθρου 2 του ν.3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

« (8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της παρ. ια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.»

2. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (4) ως εξής:

«(4) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τις γενικές ειδικότητες- ειδικεύσεις.»

3. Στην περίπτ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 3883/2010, προστίθεται περίπτωση (11) ως εξής:

«(11) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τις γενικές ειδικότητες- ειδικεύσεις.»

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:

«Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.».

5. Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά τα στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή είναι γονείς τέκνων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη υπηρετούν σε φρουρά όπου οι δομές κατάλληλων παροχών υγείας για την πάθησή τους δεν μπορούν να απέχουν από τη Μονάδα ή Υπηρεσία τους περισσότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.».

6. Οι παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή. Τα στελέχη που έχουν, με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, σε τόπο όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη του ατόμου αυτού. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»

7. Η περίπτ. γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες της ειδικότητας, προσδιορίζοντας τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, τερματίζοντας την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.».

8. Στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και παραμετροποιούνται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3883/2010, αντικαταθίσταται ως εξής:

«α. Για το ΣΞ οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και ΕΜΘ.»

10. Η υποπερίπτ. (1) της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

« (1) Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Μαχίμων Ειδικοτήτων, Φάρων και ΕΜΘ.»

11. Η υποπερίπτ. (5) της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3883/2010, αντικαταθίσταται ως εξής:

«(5) Ανώτατος Αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΜΘ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.»12. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.»

13. Στην περίπτ. α΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (6) ως εξής:

«(6) Υπολοχαγός για τους ΕΜΘ.»

14. Στην περίπτ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

« (8) Ανθυποπλοίαρχος για τους ΕΜΘ.»

15. Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

«(8) Υποσμηναγός για τους ΕΜΘ.»

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία.».

17. Η παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στο βαθμό, εκτός από τη περίπτωση του ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.».

18. Το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ ή προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων προκειμένου να καθίστανται ικανοί για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται πρέπει να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε επιχειρησιακές μονάδες και σε προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν.»

19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των ΕΔ αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.».

20. Το πρώτο εδ. της παρ.2 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπερίπτ. 5 της περίπτ. β΄ του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ ΠΝ, ΠΑ και ΣΞ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»

21. Το άρθρο 83 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83
Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης

1. Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή συμβίες και χήρες αυτών εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες, παρέχεται πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων της παρ. 1. Αν δεν είναι ασφαλισμένοι, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το στρατιωτικό νοσοκομείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, με την οποία δηλώνει και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της παρ. 1.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν είναι ασφαλισμένος ή όχι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

5. Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται κατ’ αρχάς σε νοσοκομείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο ή αν το υφιστάμενο αδυνατεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η περίθαλψη παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων κλάδων των ΕΔ, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

6. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για περίθαλψη εγκρίνεται από τον διευθυντή της οικείας νοσηλευτικής μονάδας των ΕΔ.

7. Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.».