Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τροποποιητικό άρθρο για τους Ο.Β.Α. που μάλλον βάζει τέλος σε προσλήψεις και θεσμό Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)


Άρθρο 20 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166)
1. Οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με το βαθμό που φέρουν. Η παραπάνω τριετής περίοδος μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και για τους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο – Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη και η μεταφορά των ΟΒΑ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.».

2. Στην παρ. 4 του ν. 1911/1990 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Πριν να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτ. η΄ ως εξής:«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτ. β΄ της παρ. 14.».

4. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:

α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους,

β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.».