NEWSROOM

[getBreaking results="20" label="recent"]

ΑΝΕΑΕΔ: Εισήγηση για τροποποιήσεις - αποσύρσεις άρθρων του νέου Νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ


Εισήγηση της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2019.

Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων σας ευχαριστεί για την πρόσκλησή σας να καταθέσουμε τις θέσεις, απόψεις μας για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου. 
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ένωσή μας είναι το μόνο πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ενώσεων Στρατιωτικών EUROMIL.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι πολυθεματικό και με αυτό επιχειρείται η αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και ο εκσυγχρονισμός, αλλά ας μου επιτραπεί να πω ότι για μια ακόμα φορά ακολουθείται ο δρόμος της αποσπασματικής αντιμετώπισης και διαχείρισης και όχι της οριστικής επίλυσης των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι ενδεικτικό ότι το με τα πενήντα τρία ( 53 ) άρθρα του νομοσχεδίου τροποποιούνται εκατόν τριάντα τρείς (133)  διατάξεις διαφόρων νόμων και καταργούνται άλλες έντεκα (11) διατάξεις.  Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι μεταξύ των τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων υπάρχουν και διατάξεις νόμων της τελευταίας τριετίας.  

Έτσι  αν και σε γενικές γραμμές κινείται προς την σωστή κατεύθυνση δεν επιτυγχάνει να δώσει πλήρη λύση στην πληθώρα των θεμάτων στα οποία αναφέρεται και βέβαια προχωράει ελάχιστα στο εκσυγχρονισμό και μάλλον κάποιες διατάξεις του κινούνται προς άλλη κατεύθυνση. 
Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) στον μικρό χρόνο που έχει θέλει να κάνει τις εξής επισημάνσεις και προτάσεις.

1. Με το άρθρο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.δ 1400/1973 (Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων). Προτείνουμε να συμπληρωθεί η παρ. 3 του υπό συζήτηση 2ου άρθρου με την κατάργηση της περιπτ. γ του άρθρου 2 του ν.δ 1499/1973, με την οποία απαγορεύεται «η συμμετοχή σε συνδέσμους, σωματεία, ιδρύματα κλπ που έχουν σκοπούς επιστημονικούς, μορφωτικούς ή εκπολιτιστικούς άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων»

2. Με το άρθρο 3 τροποποιούνται διατάξεις του ν.δ 445/1974 ( Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων). Προτείνεται να υπάρξει ένας νέος νόμος ο οποίος θα αντικαταστήσει επιτέλους με καθυστέρηση σαράντα (40)  ετών αυτό το ν.δ .    
Βέβαια το ίδιο πρέπει να γίνει και με το άρθρο 5.

3. Με το άρθρο 17 προβλέπεται η αποκατάσταση του εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών και σε αυτό μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι « Οι εισφορές παρακρατούνται από τον δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού.» 

Εδώ προτείνουμε να υπάρξει διόρθωση και  πρόβλεψη υποχρεωτικής απόδοσης του  εφάπαξ αμέσως μόλις υπάρξει  οικονομική δυνατότητα ή η καταβολή του σε δόσεις.  
        
4. Με τα άρθρα 22 και 23 ρυθμίζονται θέματα αντιρρησιών συνείδησης. Εκτιμώντας ότι η υφιστάμενη νομοθεσία { ν. 3883/2019 (Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις), ν. 3421/2005 ( Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις) αντιμετωπίζει επαρκώς το θέμα και ότι δεν πρέπει η νομοθεσία να ενθαρρύνει αλλά να επιλύει προβλήματα προτείνουμε την απάλειψη αυτών άρθρων.5. Με τα άρθρα 27, 28 και 29 τροποποιούνται τα Π.Δ 21/1932 ( Περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού) και 31/2007 (Οργανισμός ΜΤΝ) και επιχειρείται η υπαγωγή του Ιδιωτικού Σχολείου και του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου του ΔΔΜΝ στον Ναύσταθμο Κρήτης στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. 

Σκοπός είναι η κάλυψη του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους από το ταμείο.

 Προτείνουμε την απόσυρση αυτών των άρθρων καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 50 (εξουσιοδοτική διάταξη ) γιατί :

- Μια παροχή του κράτους από το 1959 προς τα στελέχη των Ε.Δ και τους εργαζόμενους στο Ν.Κ μετακυλύετε στο ΜΤΝ δηλαδή, στα στελέχη και τους αποστράτους του Π.Ν. Σας υπενθυμίζω ότι το ΜΤΝ υπέστη τεράστια ζημία από το PSI.  
  
- Δεν προβλέπεται από το καταστατικό. 

- Η περιουσία του ταμείου προέρχεται από τις εισφορές των μετόχων και η αξιοποίηση /διανομή των εσόδων θα πρέπει να αποδίδεται ισότιμα και ανταποδοτικά σε όλους τους μετόχους.  

- Η οποιαδήποτε κρατική συμμετοχή στην κάλυψη του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους πιθανόν να θεωρηθεί ως επιχορήγηση / χρηματοδότηση του ταμείου και να εγερθούν έτσι απαιτήσεις σχετικές με την μορφή του χορηγούμενου μερίσματος στους μετόχους. Ο παράτυπος χαρακτηρισμός του μερίσματος τα τελευταία χρόνια ως δεύτερη σύνταξη με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των μετόχων με κρατήσεις είναι ενδεικτικός του τρόπου που αντιμετωπίζεται από την πολιτεία το ταμείο και οι μέτοχοι του.    

6. Με το άρθρο 39 περί Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) και την παρ. 2 του άρθρου 52 συγκροτείται η παραπάνω υπηρεσία και καταργεί το ν.δ 3884/1958 {Περί ιδρύσεως Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ)}. 

Εδώ έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, συστήνεται μια υπαρκτή υπηρεσία η οποία καθορίζεται ότι λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα του ΓΕΕΘΑ, με αποστολή ακριβώς αυτήν που προβλεπόταν στο άρθρο 1 του ν.δ 3884/1958 και καταργεί κάθε προβλέψει του παραπάνω ν.δ σχετικά με τις ρυθμίσεις συγκρότησης, συστάσεως των οργάνων και της έδρας τους και λειτουργίας. Για τις ρυθμίσεις αυτές προβλέπει  με την παρ. 2 του άρθρου 50 να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Πιστεύοντας ότι αυτό δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης τόσο σοβαρών θεμάτων προτείνουμε την ένταξη των παραπάνω στο άρθρο 39 και όχι των καθορισμό τους με Προεδρικό Διάταγμα. 

Παράλληλα βέβαια προτείνουμε την τροποποίηση της υποπερίπτωσης στστ της περίπτωσης α της παρ. 2 του  υπό συζήτηση  άρθρου 39 με το οποίο προβλέπεται η συμμετοχή  εμπειρογνωμόνων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εξής « στστ. Τη συμμετοχή στις σχετικές λιμενικές ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων διεθνών οργανισμών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας και απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ. 

7. Προτείνουμε την απάλειψη του άρθρου 42 που αφορά τα ΕΑΣ εκτιμώντας ότι υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 40 του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση,…) όπως ισχύει και με την οποία δεν υπάρχει περιορισμός ειδικοτήτων, συνδυαζόμενη με νομοθετική πρωτοβουλία αναπλήρωσης των κενών που θα δημιουργηθούν, συμβάλει στην ανανέωση του ηλικιακά γερασμένου εργατικό και στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.   

8. Τέλος στην παρ. 1 του άρθρου 47 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 30Γ του ν. 1262/1982 και αφορά την παραχώρηση χώρου εντός στρατοπέδων για την λειτουργία των πρωτοβάθμιων σωματίων, προτείνεται να διαγραφεί το αναγραφόμενο «εφόσον υφίσταται διαθέσιμος».

Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Γιώργος ΡοΐδηςLoading...