Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΖΔ46-Ι06)

β. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ψ8ΧΑ6-ΡΛ1).

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

α. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΖΔ46-Ι06):

β. Απόφαση «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: Ψ8ΧΑ6-ΡΛ1):