Εγκρίθηκε έκτακτο μέρισμα για Απόστρατους λόγω εορτών - Δείτε για ποιους

Εγκρίθηκε έκτακτο μέρισμα για Απόστρατους λόγω εορτών - Δείτε για ποιους


ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση Χορήγησης από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) Έκτακτου Επιδόματος στους Μερισματούχους του ΜΤΝ το 2019 και Έγκριση της Β' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019 του ΜΤΝ» ΑΔΑ: 6ΦΝΖ6-74Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση χορήγησης από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) έκτακτου επιδόματος στους υφιστάμενους μερισματούχους ΜΤΝ μηνός Δεκεμβρίου 2019 που θα λάβουν και μέρισμα ΜΤΝ τον ίδιο μήνα, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του δικαιούμενου μεικτού μερίσματος ΜΤΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/22-10-19 απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ Απόσπασμα Πρακτικού (θέμα 2°)
ΑΔΑ: 61Θ26-Υ9Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. (θέμα 2°) σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα πρακτικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για τη χορήγηση ενός (1) μηναίου μερίσματος στους μερισματούχους του ΜΤΑ, ως έκτακτο βοήθημα βάσει του άρθρου 13 του ΑΝ1988/39.

2. Οι ενέργειες για την καταβολή του βοηθήματος μέσω της ΗΔΙΚΑ να έχουν ολοκληρωθεί έως 20 Δεκ 2019

Για το ΜΤΣ δεν έχει βγει ακόμη κάποια ανακοίνωση