Όλη η προκήρυξη για προσλήψεις ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όλη η προκήρυξη για προσλήψεις ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4576/13.12.2019 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.415/10/238167/Σ.8515 με θέμα: «Ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο»

Άρθρο 1
Προσόντα και προϋποθέσεις ανακατάταξης - επανακατάταξης

Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την αρχικά αναληφθείσα υποχρέωση, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, το ως άνω όριο ηλικίας μειώνεται κατά τρία (3) έτη, για όσους επιθυμούν να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων(ΕΔ) - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών(ΟΥΚ).

γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. Ειδικά, οι υποψήφιοι για Ειδικές Δυνάμεις - Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1).

δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.)...

Διαβάστε την συνέχεια στο σχετικό ΦΕΚ: