Στρατός Ξηράς: Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών

Στρατός Ξηράς: Απολύσεις Επαγγελματιών Οπλιτών


Με την Φ.414.23/3/495098/Σ.145/10.01.2020/ΓΕΣ/Β1/3β απόφαση, του Διευθυντή Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1ζ και 3 του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους ν. 3036/2002, ν. 3648/ 2008 και ν. 4302/2014, του άρθρου 52 του ν.δ. 4105/1960, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και της Φ.010/2/487775/ Σ.369/11.08.2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΦΕΚ Β΄ 3265/18.09.2017) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Α/ΓΕΣ σε Ανωτάτους και Ανωτέρους Αξκούς του ΣΞ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται ο Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας (MX) Πετρόπουλος Νικόλαος - Νεκτάριος του Ευαγγέλου, με AM: ΕΠΟ09574/11, ΣΑ: 11000030598.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2255213112/13.01.2020).

 Με την Φ.414.23/2/495101/Σ. 146/10.01.2020/ΓΕΣ/ Β1/3Ρ απόφαση, του Δντή Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1 ζ και 3 του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους ν. 3036/2002, ν. 3648/2008 και ν. 4302/2014, του άρθρου 52 του 4105/1960 ν.δ., του
άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και της Φ.010/2/487775/ Σ.369/11.08.2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΦΕΚ Β΄ 3265/18.09.2017) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Α/ΓΕΣ σε Ανωτάτους και Ανωτέρους Αξκούς του ΣΞ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται ο Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας (ΠΖ) Τραμπουλάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, με ΑΜ:ΕΠΟ06350/10, ΣΑ: 15400359203. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9692652411/13.01.2020).