Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς

Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς


Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή τις παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων, οι οποίες καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθµού τους και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-2020 ως «ευδοκίµως τερµατίσασες τη σταδιοδροµία τους», της προαγωγής τους λογιζοµένης από 15-12-2019:

α. Πεζικού Καλογεροπούλου Ελένη του Αποστόλη ΑΜ:58070
β. ∆ιαβιβάσεων Γεωργουδάκη Ευαγγελία του Νικολάου ΑΜ:58919
γ. ∆ιαβιβάσεων Λόξα Σοφία του Κωνσταντίνου ΑΜ:58951
δ. ∆ιαβιβάσεων Μαστροπαναγιωτοπούλου Βασιλική του Γερασίµου ΑΜ:60151
ε. Υλικού Πολέµου Σαββοπούλου Βασιλική του Αφεντούλη ΑΜ:60247
στ. Υγειονοµικού Τσαούση Μαρία του ∆ηµητρίου ΑΜ:58158
ζ. Υγειονοµικού ∆ηµουλά Χρυσή του ∆ηµητρίου ΑΜ:59215
η. Υγειονοµικού Ελευθεριάδου Θεοδοσία του Γεωργίου ΑΜ:60278
θ. Υγειονοµικού Καρελλά Νικολέττα του Ηλία ΑΜ:60296

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.