Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς


Προάγουµε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταγµατάρχες κατ’ εκλογή τις παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωµάτων, οι οποίες καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας του βαθµού τους και κρίθηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-2020 ως «ευδοκίµως τερµατίσασες τη σταδιοδροµία τους», της προαγωγής τους λογιζοµένης από 15-12-2019:

α. Πεζικού Καλογεροπούλου Ελένη του Αποστόλη ΑΜ:58070
β. ∆ιαβιβάσεων Γεωργουδάκη Ευαγγελία του Νικολάου ΑΜ:58919
γ. ∆ιαβιβάσεων Λόξα Σοφία του Κωνσταντίνου ΑΜ:58951
δ. ∆ιαβιβάσεων Μαστροπαναγιωτοπούλου Βασιλική του Γερασίµου ΑΜ:60151
ε. Υλικού Πολέµου Σαββοπούλου Βασιλική του Αφεντούλη ΑΜ:60247
στ. Υγειονοµικού Τσαούση Μαρία του ∆ηµητρίου ΑΜ:58158
ζ. Υγειονοµικού ∆ηµουλά Χρυσή του ∆ηµητρίου ΑΜ:59215
η. Υγειονοµικού Ελευθεριάδου Θεοδοσία του Γεωργίου ΑΜ:60278
θ. Υγειονοµικού Καρελλά Νικολέττα του Ηλία ΑΜ:60296

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.