Άνω κάτω η ΕΑΑΣ: Προσφυγή προς το ΥΠΕΘΑ του Υπλγου ε.α Ευάγγελου Στέφου


ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 24 ΚΔΔσιας 
Του Υπλγού (ΠΖ) ε.α Στέφου Ευαγγέλου του Λαμπρινού , προελεύσεως Στρατού Ξηράς, με αριθμό ταυτότητας  ΕΑΑΣ 17218.

ΚΑΤΑ
Της από 22-1-2020 αποφάσεως του Δ.Σ. της  Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού όπως μου γνωστοποιήθηκε δια του Φ.950/1/211  Σ.19 εγγράφου του Προέδρου αυτής Αντγου ε.α. Βασιλείου Ροζή.

Κύριε Υπουργέ
Προσφεύγω ενώπιόν σας ως Ιεραρχικά Προϊσταμένου, νομίμως και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κατά της ανωτέρω αποφάσεως δια της οποίας και αποφασίστηκε απόρριψη του από 16 Ιανουαρίου 2020 αιτήματός μου υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ.  της ΕΑΑΣ κατά τις αρχαιρεσίες της 23ης Φεβρουαρίου 2020.

Ως αιτιολογία της αποφάσεως αυτής υπήρξε η επίκληση του άρθρου 4 παρ. 3 της ΚΥΑ 950/22/210497 περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής και ως εκ τούτου επειδή δεν είμαι μόνιμος κάτοικος Λεκανοπεδίου Αττικής θα πρέπει η αίτησή μου να απορριφθεί.
Η απόφαση αυτή είναι μη νόμιμη και καταχρηστική και ως εκ τούτου ως ιεραρχικά προϊστάμενος θα πρέπει να την ακυρώσετε για τους παρακάτω λόγους:
Α. Παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της Ισότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματός μας:

 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος
 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο ανωτέρω περιορισμός του άρθρου 4 παρ. 3 της ΚΥΑ 950/22/210497 παραβιάζει την αρχή της ισότητας που επιβάλει την ίση – ίδια   αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων. Εν προκειμένω, μολονότι όλοι είμαστε απόστρατοι αξιωματικοί του στρατού ξηράς δεν έχουμε όλοι τη δυνατότητα να ασκήσουμε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην διοίκηση της ΕΑΑΣ με έναν εντελώς αυθαίρετο περιορισμό που έχει να κάνει με το κριτήριο της  μόνιμης διαμονής στην Αττική. Και ενδεχομένως λειτουργικά αυτός ο περιορισμός να είχε κάποια λογική πριν από 30 χρόνια όπου οι συγκοινωνίες και τα μέσα επικοινωνίας ήταν περιορισμένων ταχυτήτων και ικανοτήτων.
Πλην όμως σήμερα, ακόμη και από τα έσχατα άκρα της Ελλάδας η πρόσβαση στην Αθήνα είναι ταχύτατη ενώ είναι πλέον εφικτές και οι τηλεδιασκέψεις ώστε ο εν λόγω περιορισμός να είναι απρόσφορος για την επίτευξη του σκοπού που προβλέφθηκε, δηλαδή την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής των μελών που θα απαρτίσουν το Δ.Σ. της ΕΑΑΣ. Άλλωστε αυτός ο σκοπός μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλες νομοθετικές προβλέψεις όπως την επιβολή κυρώσεων ή και την έκπτωση από το αξίωμα του μέλους για όποιος δεν ανταπεξέρχεται στα καθήκοντά του ως μέλος του Δ.Σ.

Σε αρμό προς τα ανωτέρω θα πρέπει να ιδωθεί και η τροποποίηση που επήλθε στην ως άνω ΚΥΑ με την ΦΕΚ Β’ 368/28-3-2003 στο άρθρο 2 & ΚΥΑ με την  ΦΕΚ Β΄ 810/14-6-2005 στο άρθρο 2  όπου  αδιάστικτα αναφέρεται ότι « Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς.»

Επιπλέον προς την ανωτέρω ερμηνεία της μη εφαρμογής του ανωτέρω χωρικού περιορισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη το και γεγονός ότι στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ υπάρχει μέλος που διαμένει μονίμως στο Βόλο ώστε να υφίσταται και διοικητικό προηγούμενο υπέρ του νομίμου της υποψηφιότητάς μου.
Τέλος και σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την παρούσα προσφυγή μου, δύο τέκνα μου διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα ώστε σε περίπτωση εκλογής μου στο Δ.Σ. να είναι δυνατή η διαμονή μου στην Αττική για όσο διάστημα απαιτείται από τα καθήκοντά μου.

Επειδή η προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση προσκρούει υπέρμετρα σε σχέση με τα ανωτέρω συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.\
Επειδή είστε αρμόδιος για την εξέταση της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που ορίζει τα εξής:

              Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή

  1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).
Επειδή έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας.
Επειδή η απόφασή σας θα πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατόν ώστε να καταστεί δυνατή η προεκλογική υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου.

Για τους λόγους που προπαρατέθηκαν
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
την ακύρωση της από 22-1-2020 αποφάσεως του Δ.Σ. της  Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού όπως μου γνωστοποιήθηκε δια του Φ.950/1/211  Σ.19 εγγράφου του Προέδρου αυτής Αντγου ε.α. Βασιλείου Ροζή και την αποδοχή του από 16 Ιανουαρίου 2020 αιτήματός μου υποψηφιότητας για μέλος του Δ.Σ.  της ΕΑΑΣ κατά τις αρχαιρεσίες της 23ης Φεβρουαρίου 2020.

Αθήνα 3-2-2020
        Με τιμή

Eυάγγελος Στέφος
                                                                                 Υπλγος ε.α