Παναγιωτόπουλος για Μισθολογική Κατάσταση ΕΜΘ: Έχει προωθηθεί στο ΥΠΟΙΚ σχέδιο τροπολογίας


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Μισθολογική κατάσταση των Μονιμοποιημένων Εθελοντών προελεύσεως ΕΠΥ (Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας)», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών ανήκει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Με το ν. 4472/2017 ο οποίος αποτελεί, από 1-1-2017, το νέο ειδικό μισθολογικό καθεστώς που διέπει τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), καθιερώθηκε ένα νέο σύστημα αμοιβών, στο πλαίσιο ενιαίων κανόνων και αρχών. Αποτέλεσμα της δομής του νέου μισθολογίου, είναι η θέσπιση του άρθρου 124 με το οποίο προβλέφθηκαν κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης.

Ειδικότερα για τις Ε.Δ, δημιουργήθηκαν τρεις (3) κατηγορίες, ανάλογα την προέλευση των στελεχών από τα Α.Σ.Ε.Ι, τα Α.Σ.Σ.Υ και από ΕΠ.ΟΠ, ΟΠΥ, ΕΜΘ, ΕΠΥ, στις οποίες εντάχθηκαν αντίστοιχα.


Για τη μισθολογική αποκατάσταση των ΕΜΘ, που βάσει της νομοθετικής πρωτοβουλίας του άρθρου 4 του ν.4609/2019 προάγονται στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, έχει προωθηθεί εκ μέρους μας προς το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο τροπολογίας, για τη διακριτή πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου στο διοικητικό αυτό βαθμό, καθώς στην κατηγορία Γ' του άρθρου 124 προβλέπεται μισθολογική εξέλιξη μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Πάντως, είναι σαφές ότι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης διαφέρουν μεταξύ αξιωματικών, υπαξιωματικών και εθελοντών, αφενός γιατί τα τυπικά προσόντα δε θα μπορούσε να μην κατοχυρωθούν στις Ε.Δ, για να διατηρηθεί η διάκριση που επιβάλλεται και που συνάδει με την επιχειρησιακή ιεραρχία και την ευθύνη εκάστου βαθμού και αφετέρου γιατί και η βαθμολογική τους εξέλιξη δεν είναι αντίστοιχη.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατανοώντας τα προβλήματα των στελεχών των Ε.Δ, έχει ως βούληση και στόχο την δίκαιη αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των αποδοχών τους, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό κάθε διορθωτική παρέμβαση αναλαμβάνεται, εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν αποκλίνει από τη φιλοσοφία της κείμενης νομοθεσίας και κατά συνέπεια σηματοδοτεί την προοπτική αποδοχή της από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ