Στρατός Ξηράς: Παραιτήσεις - Απολύσεις Λοχιών ΕΠ. ΟΠ.

Στρατός Ξηράς: Παραιτήσεις - Απολύσεις Λοχιών ΕΠ. ΟΠ.


Με την Φ.414.23/13/509575/Σ.2876/13 Απρ. 2020/ΓΕΣ/ Β1/3β απόφαση, του Δ/ντή Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1ζ και 3 του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τους ν. 3036/2002, ν. 3648/2008 και ν. 4302/2014, του άρθρου 52 του ν.δ. 4105/1960, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και της Φ.010/2/487775/Σ.369/ 11 Αυγ. 2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΦΕΚ 3265/Β΄/18.9.2017) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Α/ΓΕΣ σε Ανωτάτους και Ανωτέρους Αξκούς του ΣΞ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται o Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΠΖ) Τσάλης Ανδρέας του Ευάγγελου, με ΑΜ:ΕΠΟ17784/14, ΣΑ: 15600441803.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2465124516/13.4.2020).


Με την Φ.414.23/14/509576/Σ.2877/13 Απρ. 2020/ΓΕΣ/ Β1/3β απόφαση, του Δ/ντή Β1 (Διεύθυνση Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1ζ και 3 του άρθρου 13, του ν. 2936/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους ν. 3036/2002, ν. 3648/2008 και ν. 4302/2014, του άρθρου 52 του ν.δ. 4105/1960, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και της Φ.010/2/487775/Σ.369/ 11 Αυγ. 2017/ΓΕΣ/Δ1 (ΦΕΚ 3265/Β΄/18.9.2017) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων από τον Α/ΓΕΣ σε Ανωτάτους και Ανωτέρους Αξκούς του ΣΞ», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης και απολύεται o Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας (ΤΘ) Πότσιος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, με ΑΜ: ΕΠΟ15928/13, ΣΑ: 10300181407. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1046520512/13.4.2020).