Τελικά ποιος κοροϊδεύει ποιόν: Ο κ. ΥΕΘΑ ή τα Μετοχικά Ταμεία;

Τελικά ποιος κοροϊδεύει ποιόν: Ο κ. ΥΕΘΑ ή τα Μετοχικά Ταμεία;Άρθρο του Παναγιώτη Σταμάτη*

Ερευνώντας στο διαδίκτυο σχετικά με τη συνεχιζόμενη παρακράτηση στα μερίσματά μας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της παρ. ΙΑ υποπαραγρ. ΙΑ5 του ν. 4093/2012, η οποία έχει καταργηθεί αφ ενός μεν λόγω του ότι είναι αντισυνταγματική, αφ ετέρου δε από τον νεώτερο νόμο 4387/2016, έπεσα στην από 24.9.2019, ερώτηση του προέδρου της Ελ. Λύσης προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, καθώς και στην απόφαση 9314/2019 ΔΠΑ.

Στις απαντήσεις που έλαβε από τους αρμοδίους Υπουργούς μεταξύ άλλων ήταν και η κάτωθι: «Το μέρισμα από 1/1/2016 και μέχρι σήμερα υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποίησαν το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981. Κατά συνέπεια οι διατάξεις του άρθρου πρώτου της παρ. ΙΑ υποπαραγρ. ΙΑ5 του ν. 4093/2012 δεν εφαρμόζονται σήμερα και θεωρούνται καταργηθείσες κατά τούτο.»

Κατόπιν αυτού τι νόημα είχε το από 5.5.2020 Φ.900α/2448/16990/5 Μαι 20 έγραφό Σαςπου απαντάει σε παρόμοια ερώτηση των βουλευτών Ν. Παπαναστάση και Θ. Παπαφίλη, το οποίο μεταξύ άλλων διαβιβάζει την ερώτηση για να απαντήσουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας;

Να σημειωθεί ότι το ΜΤΠΥ δίνει μέρισμα όπως και τα δικά μας ταμεία και δεν είναι επικουρικό, διέπεται και αυτό από παρόμοιες διατάξεις με τα δικά μας και απολαμβάνει διοικητικής αυτοτέλειας.


Τώρα λοιπόν που έχετε πλήρη γνώση κ. ΥΕΘΑ καθώς επίσης και τα Μ.Τ. θα σταματήσει η παράνομη παρακράτηση;

Μετά από όλα αυτά δεν νοείτε άγνοια ή πλάνη αλλά εφεξής συντρέχει δόλος ως προς την παράληψη της συνεχιζόμενης παρακράτησης από τα μερίσματά μας.

Πρέπει επιτέλους να γίνουν σεβαστές οι αξίες και η τιμή των αποστράτων στελεχών των Ε.Δ. και να σταματήσει η επί πολλά έτη κοροϊδία και η μετακύληση ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

Παραθέτω συνημμένα τις απαντήσεις των Υπουργών:
Η Απόφαση 9314/2019 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:

* Ο Παναγιώτης Σταμάτης είναι απόστρατος αξιωματικός ΠΝ και συγγραφέας