Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ. 445/74

Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ. 445/74


1. Γνωρίζετε ότι με την ψήφιση του Ν.4609/2019 (Άρθρο 32, παράγραφος 1 ως ημερομηνία κατάταξης των εν ενεργεία αξιωματικών της Π.Α., που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974, θεωρείται η ημερομηνία ένταξής τους στην Π.Α. ως εθελοντές.

2. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με προβλέψεις των ισχυουσών διατάξεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία Αξκων, σύμφωνα με τους οποίες στο χρόνο κατάταξης των Αξιωματικών μονιμοποιηθέντων του Ν.Δ. 445/74 υπολογίζεται και το χρονικό διάστημα που τα υπόψη στελέχη υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτοί, με αποτέλεσμα δημιουργείται διακριτή μεταχείριση Αξιωματικών της Π.Α. προερχόμενων από την ίδια κατηγορία (Αξιωματικών μονιμοποιηθέντων του Ν.Δ. 445/74), από την οποία προκύπτουν, πέραν των οικονομικών και ηθικών ζητημάτων των στελεχών, και θέματα ασυνέχειας της Διοίκησης, διασάλευσης της Ιεραρχίας, έννοιες που είναι αυστηρά συνυφασμένες με την δομή των Ενόπλων Δυνάμεων

2. Άμεση συνέπεια της ισχύουσας σήμερα διάταξης του Ν.4609/2019 (Άρθρο 32, παράγραφος 1) είναι σε EN/EN Αξκους της Π.Α. μονιμοποιηθέντες του Ν.Δ. 445/74  να μην υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις (πλην της Π.Α.) ως κληρωτοί, με αποτέλεσμα ο χρόνος λογισμού τους ως αξιωματικοί να θεωρείται μεταγενέστερος από αυτόν που ίσχυε πριν τη ψήφιση του Ν.4609/2019  γεγονός που επιφέρει σημαντικές συνέπειες στα υπόψη στελέχη καθότι:
α. Καθυστερούν να λάβουν την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, με συνέπεια να οδηγούνται σε πρόωρη αποστρατεία, λόγω κατάληψης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.
β. Διαταράσσεται η αρχαιότητα και η σταδιοδρομική τους εξέλιξη, η οποία ίσχυε για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ετών καθότι μετά την μονιμοποίηση τους εντασσόταν στις αντίστοιχες σειρές των ΑΣΣΥ και ακολουθούσαν την ιεραρχία. 
γ. Υφίστανται δυσμενή μεταχείριση έναντι συναδέλφων τους ίδιας προέλευσης (Αξιωματικοί της Π.Α. μονιμοποιηθέντες του Ν.445/74 με συνεχόμενη θητεία στην Π.Α.), καθότι, κατά το λογισμό τους ως αξιωματικοί, υπολογίζεται και ο χρόνος από την ημερομηνία κατατάξεως τους ως κληρωτοί, δηλαδή το χρονικό διάστημα της θητείας τους, κάτι που δεν ισχύει για τα εν λόγω στελέχη.

. 3.  Πιο συγκεκριμένα, μετά τη ψήφιση του υπόψη εδαφίου, ως ημερομηνία κατάταξης των εν ενεργεία αξιωματικών της Π.Α., που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974, θεωρείται η ημερομηνία ένταξής τους στην Π.Α. ως εθελοντές του Ν.Δ.445/74, σε αντίθεση με τις παρακάτω προβλέψεις των ισχυουσών διατάξεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία Αξκων, σύμφωνα με τους οποίες στο χρόνο κατάταξης των Αξιωματικών μονιμοποιηθέντων του Ν.Δ. 445/74 υπολογίζεται και το χρονικό διάστημα που τα υπόψη στελέχη υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτοί:

      α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.744/77, που αντικατέστησε το άρθρο 51 του Ν.Δ.445/74, ορίζεται ότι: «2. Ειδικώτερον δια τας προαγωγάς των εθελοντών προσμετρείται ως ελάχιστος χρόνος παραμονής εν τω βαθμώ αναδρομικώς και ο διανυθείσας τοιούτος του στρατευσίμου. Ούτοι εφ' ότου συμπλήρωσαν τον ελάχιστον προς προαγωγήν χρόνον κρίνονται υπό των αρμοδίων Συμβουλίων μετά παρέλευσιν εκατόν (100) ημερών από της κατατάξεώς των και προάγονται του κατά τα άνω πλεονάζοντος χρόνου υπολογιζόμενου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας εν τω βαθμώ δι' άπασας τας περιπτώσεις πλην του δικαιώματος λήψεως αποδοχών αναδρομικώς.»

β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15α του άρθρου 16 του Ν.2439/96 ορίζεται ότι: «15. Για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται η παρακάτω υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων.
... Εκείνη που πραγματικά διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη».

γ. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό η «…παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α`), αντικαθίσταται ως εξής: "6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2838/2000, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, στην τέως Ελληνική Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης, η υπηρεσίας στις   Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή Εφέδρου, καθώς και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι., στα Τ.Ε.Ι., στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), η προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία θαλάσσια υπηρεσία, πριν και μετά τη λήψη του διπλώματος Γ` Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης ειδικότητας, εφόσον η φοίτηση ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ειδικότητα αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύθηκε πριν από την αποφοίτησή του από την οικεία Σχολή».

  4. Σε σχετική ερώτηση στελέχους, με μη υπηρεσιακή αναφορά του προς το αντίστοιχο Επιτελείο σχετικά με την μη προαγωγή του , η απάντηση που το δόθηκε εγγράφως είναι η εξής: <<…μόνο για τον υπολογισμό των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 2439/96 ορίζεται η 23-6-2001 ήτοι 13 έτη από κατατάξεως του. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις λογίζεται Αξκός από 9/10/99 κατ΄ εφαρμογή των καθοριζόμενων του ν.2439/96.>> Δηλαδή ο νόμος του Κράτους έχει ποικίλες ερμηνείες ανάλογα ποιος τον διαβάζει και πως τον εξυπηρετεί.

    5.   Στο πλαίσιο αυτό είναι ενδεδειγμένη η νομοθέτηση σχετικής τροπολογίας από το ΥΠΕΘΑ ώστε στη συνολική πραγματική στρατιωτική υπηρεσία των εν ενεργεία αξιωματικών, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον λογισμό τους ως αξιωματικοί, να συνυπολογισθεί και το χρονικό διάστημα της θητείας τους ως κληρωτοί συνεχόμενης ή ολοκληρωμένης, ανεξαρτήτως βαθμού.

6. Ενδεικτικά προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο άρθρο 32 του Ν.4609/2019: «Ειδικά για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 οι οποίοι είχαν πρότερη στρατεύσιμη υπηρεσία, ο χρόνος που διανύθηκε εντός αυτής, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού αθροιστικά. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»

7. Με την υλοποίηση των ανωτέρω εισηγήσεων δεν επηρεάζεται στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και επιπρόσθετα:

α. Συμπεριλαμβάνει το προσωπικό θέματος, που έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία και έχει επανέλθει με περισσότερο χρόνο μεν, αλλά όχι συνεχόμενο.
β. Συμπεριλαμβάνει το προσωπικό θέματος των άρθρων 43 έως 46 του Ν.Δ. 445/74 που με την εφαρμογή του (δ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4609/2019, δεν μπορεί να ληφθεί διοικητικά ως προς την εξέλιξης τους, ο χρόνος της ολοκληρωμένης στρατεύσιμης θητείας.
γ. Επαναφέρει την ομαλότητα στην αρχαιότητα των αξιωματικών της ίδιας κατηγορίας διαφορετικών ημερομηνιών κατάταξης. 

Αξκοί 445/74