«Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

1. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Ξενάκη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου (ΑΜ:50165), που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Χίο.

2. Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Κουρελιά Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ:55041), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Λαμία.

3. Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Μόσχο Ιωάννη του Μόσχου (ΑΜ:52251), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αλεξανδρούπολη.

4. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Κολιό Μάριο του Δημητρίου (ΑΜ:61037), που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Καβάλα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.