ΕΣΠΕΛ: Παροχές - Διευκολύνσεις στο Στρατιωτικό Προσωπικό (ΣΟΑ-ΚΑΑΥ κλπ)


Έγγραφο της ΕΣΠΕΛ προς τον Α.Δ.Φ Λάρισας με θέμα Παροχές - Διευκολύνσεις στο Στρατιωτικό Προσωπικό (ΣΟΑ-ΚΑΑΥ κλπ)

Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας αναφορικά με το θέμα των παροχών και διευκολύνσεων στις οποίες προχωρά η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του στρατιωτικού λειτουργήματος και εκμεταλλευόμενη τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές της, η Υπηρεσία παρέχει στο προσωπικό, έναντι χαμηλού τιμήματος, ορισμένες διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα στέγασης σε στρατιωτικές κατοικίες και η πα-ραθέριση στα ΚΑΑΥ-ΚΘΕ-ΚΕΔΑ κλπ. Τα παραπάνω ευεργετήματα αποτελούν μια έμμεση ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος που ενίοτε περιορίζεται στο επί-πεδο του/της συζύγου, από τις διαδοχικές μεταθέσεις και το απαιτητικό ωράριο εργασίας.  

Εγείρονται σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξεως, διότι η Στρατιωτική Υπηρεσία είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος φορέας που στις παραμέτρους μοριοδότησης του προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνεται ως βασικό κριτήριο - παράμετρος το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (κατά κεφαλήν), που αποτελεί έναν απολύ-τως αντικειμενικό παράγοντα, όντας βασικό κοινωνικό κριτήριο. Παράλληλα, ουδε-μία μέριμνα υφίσταται για τις οικογένειες που έχουν μέλος μακροχρόνια άνεργο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού επαγγέλματος. Κοινωνικό κριτήριο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποτελεί μόνον ο αριθμός των μελών της οικογενείας ως απόλυτο νούμερο (τρίτεκνοι κλπ) ή ακόμη το είδος της σχέσης των γονέων (μονογονεϊκή οικογένεια), εφόσον αυτοί τελούν σε διάσταση ή διάζευξη, κατ’ επιλογή τους.   

Η κατ΄ εξαίρεση αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση πληθώρας κατηγοριών συναδέλφων, όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, αποβαίνει σε βάρος του λοιπού προσωπικού και των οικογενειών αυτού, δημιουργώντας σε βάρος τους δυσμενή διακριτική μεταχείριση και φαινόμενα ευνοιοκρατίας. Σε καμία περίπτωση δεν νοεί-ται κοινωνική πολιτική, όταν τα μέτρα αποβαίνουν σε βάρος των υπολοίπων. Αποτελεί μεγίστη υποκρισία η αιτιολογία ότι ορισμένα μέτρα αποσκοπούν στην ενί-σχυση – υποστήριξη της απόκτησης 3ου ή 4ου τέκνου, καθόσον δήθεν απορρέουν σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις και ταυτόχρονα να μην λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εν λόγω οικογενείας, παράγοντας που κατά κύριο λόγο καθορίζει το βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο αυτής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, καταλύεται κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, ισότητας και ισονομίας. Συνεπώς, η προστασία των αδυνάτων κοινωνικά είναι κοινή πρόθεση και επιθυμία, μέσα όμως από μια αδιάβλητη και σταθμισμένη διαδικασία μοριοδότησης, όπου θα προσμετρούνται όλες οι μεταβλητές, με κυριότερη το οι-κογενειακό εισόδημα αναγόμενο κατά κεφαλήν και συνυπολογιζομένων άλλων προσλαμβανουσών όπως τυχόν ανεργία της/του συζύγου, των ετών υπηρεσίας κλπ.  

Οι όποιες παροχές, επιβάλλεται να δίδονται με απόλυτη αναλογικότητα, μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών λόγω του κατεχόμενου διοικητικού βαθμού, της ιδιότητας ή της οικογε-νειακής κατάστασης. Το ‘’βήμα’’ του αναπτύγματος πρέπει επίσης να είναι απολύ-τως αναλογικό, χωρίς συγκλίσεις ή αποκλίσεις, αναφορικά με τον κατεχόμενο βαθμό ή τα μέλη της οικογενείας (πχ οικογένεια με ένα τέκνο : 10 μόρια, με δύο τέκνα: 20 μόρια, με τρία τέκνα : 30 μόρια, με τέσσερα τέκνα: 40 μόρια κ.ο.κ). 

Τα θέματα των κοινωνικών παροχών, ρυθμίζονται από τον αρμόδιο κυ-βερνητικό φορέα (Υπουργείο Οικονομικών) και αποτελούν αποκλειστική αρμοδιό-τητα της Κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, παρέχονται πάγιες και μη οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη πολιτική. Συνεπώς, οι όποιες παροχές - διευκολύνσεις της Υπηρεσίας, πρέπει να διέπονται από την αρχή της χρηστής διοικήσεως και της ισότητας, πολύ δε περισσότερο όταν αποτελούν έμμεση οικονομική ενίσχυση και οι οποίες δεν εδράζονται σε θεσμικό πλαίσιο επικυρωμένο από το Κοινοβούλιο, ούτε βέβαια εναρμονίζονται μ’ αυτό, αλλά αποτελούν αποσπασματικές αποφάσεις πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΘΑ που ελήφθησαν εξυπηρετώντας ανέξοδες μικροπολιτικές σκοπιμότητες, που εκδόθηκαν χωρίς επίγνωση των βαθύτερων συνεπειών του. 

Οι εν λόγω δγές έχουν εκδοθεί σε ένα παρωχημένο κανονιστικό πλαίσιο, προ της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης και συνεπώς χρήζουν εκ βάθρων αναπροσαρμογής με άλλη πιο ρεαλιστική, αντικειμενική και τεκμηριωμένη προσέγγιση. Απαιτείται ο συνυπολογισμός όλων των παραμέτρων που διέπουν το θέμα (ισχυόντων μέχρι σήμερα και νέων προς υιοθέτηση) και η σταθμισμένη αξιολόγηση του συνόλου των επιθυμούντων στελεχών με μια ενιαία διαδικασία, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, χωρίς ‘’ειδικά ποσοστά’’ ικανοποίησης κλπ, εν ολίγοις δηλαδή «όλοι επί ίσοις όροις», με κατ’ εξέρεση μόνο των προβλημάτων υγείας (ΑΜΕΑ) που δεν είναι επιλογή κα-νενός.. Οι έχοντες τα ισχυρότερα ερείσματα (περισσότερα μόρια) θα ικανοποιού-νται κατά προτεραιότητα, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς ιδεοληψίες και εμμονές, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατικά.     

Ο κατεχόμενος διοικητικός βαθμός συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια - παραμέτρους που λαμβάνουν μόρια. Το παραπάνω γεγονός είναι κατά βάση ορθό αλλά αποτελεί μονοδιάστατη προσέγγιση, εφόσον δεν ενσωματώνει και τη διά-σταση των ετών υπηρεσίας (απολύτως αντικειμενικό κριτήριο), καθώς αυτά απο-τελούν επίσης σημαντικό παράγοντα. Ενδεικτικά, υπάρχουν συνάδελφοι στο βαθμό του Αρχιλοχία με 9-13 έτη υπηρεσίας (ΑΣΣΥ) και αντίστοιχοι με 18-24 έτη (ΕΜΘ) ή συνάδελφοι στο βαθμό του Υπολοχαγοί με 25-29 έτη υπηρεσίας (ΑΣΣΥ) και αντίστοιχοι με 9-14 έτη (ΑΣΕΙ).  

Συνεπώς, απαιτείται η τροποποίηση και αναπροσαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά στις παρεχόμενες προς το προσωπικό διευ-κολύνσεις για στέγαση και διαμονή, ώστε:

α. Να συμπεριληφθούν στα κριτήρια μοριοδότησης οι εξής παράμετροι:

  (1) Κατά κεφαλήν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με εύλογη ανα-λογική κλιμάκωση συντελεστών, με βαρύνουσα στάθμιση.

(2) Μακροχρόνια ανεργία του/της συζύγου, πιστοποιημένης αυτής από τον ΟΑΕΔ.  

(3) Έτη υπηρεσίας, που έχουν διανυθεί από την ημερομηνία κα-τάταξης του στρατιωτικού, με αναλογική κλιμάκωση των συντελεστών ανά διετία.  

(4) Αναλογική (ομοιόμορφη) κλιμάκωση των συντελεστών στα αναπτύγματα μοριοδότησης του βαθμού και της οικογενειακής κατάστασης, όπως προαναφέρθηκε.

β. Να καταργηθούν, οι πάσης φύσεως εξαιρέσεις, κατηγοριοποιήσεις κλπ περιοριζόμενες στις απολύτως αναγκαίες λχ. Ανώτατοι Αξκοί και μονογονεϊκές οικογένειες (μόνον στην περίπτωση που έχει αποβιώσει ο ένας γονέας) ή σοβαρών προβλημάτων υγείας (ΑΜΕΑ). Όλες οι υπόλοιπες ευαίσθητες κατηγορίες προσωπικού (Πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειας με 2 ζώντες γονείς,  άνεργοι,  κλπ), να πριμοδοτούνται (ενδεικτικά) με επιπλέον μόρια, αλλά να επιλέγονται με το σύνολο (κατά προτεραιότητα) και όχι κατ’ εξαίρεση.

Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ντιντιός Θωμάς
Σγός (ΤΤΗ)
6983509548

Ο Γεν. Γραμματέας

Ξανθόπουλος Ιωάννης
Ανθστής (ΕΑΦμΣ)
6983504260