Στρατός Ξηράς: Ποιοι Υπαξιωματικοί Ο-Σ αποστρατεύονται - Όλα τα ονόματα

Στρατός Ξηράς: Ποιοι Υπαξιωματικοί Ο-Σ αποστρατεύονται - Όλα τα ονόματα


Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40, του ν.δ. 445/74 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας, τους παρακάτω Υπαξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης – αποστρατείας:

 α. Με το βαθµό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους
Αρχιλοχίες:

 (1) Τεχνίτη Πυροβολικού Γαλάνη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΑΜ:73394, ΑΜ:ΜΥ19560, ΣΑ:122/000315/09 που γεννήθηκε το έτος 1988 στα Τρίκαλα και ο οποίος από την 12 Νοε 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8132674090).

 (2) Πεζικού Μαργέλο Απόστολο του Γεωργίου, ΑΜ:73395, ΑΜ:ΜΥ20048, ΣΑ:122/000236/11 που γεννήθηκε το έτος 1990 στη Λάρισα και ο οποίος από την 09 ∆εκ 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την
ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:7284473810).

 (3) Πεζικού Μπλίκα Πέτρο του Γεωργίου, ΑΜ:73396, ΑΜ:ΜΥ20140, ΣΑ:104/001782/12 που γεννήθηκε το έτος 1991 στο Αγρίνιο και ο οποίος από την 21 Αυγ 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την
ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1267813981).

 (4) Αεροπορίας Στρατού Γεωργίου Χαράλαµπο του Σωτηρίου, ΑΜ:73397, ΑΜ:ΜΥ20255, ΣΑ:141/001611/13 που γεννήθηκε το έτος 1992 στο Μαρούσι Αττικής και ο οποίος από την 27 Νοε 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:3095594112).

 β. Με το βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες:

(1) Πεζικού Ξανθόπουλο Μιχαήλ του Γεωργίου, ΑΜ:73398, ΑΜ:ΜΟ08988, ΣΑ:134/003411/90 που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Γερµανία και ο οποίος από την 29 Νοε 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:4612112150).

(2) Τεθωρακισµένων Φυτίλη Ιωάννη του ∆ηµητρίου, ΑΜ:73399, ΑΜ:ΜΟ09562, ΣΑ:154/000354/94 που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Μαρούσι Αττικής και ο οποίος από την 03 Σεπ 19, υπέβαλλε
αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8612723411).

(3) Τεχνικού Χαριζόπουλο Πέτρο του Στέργιου, ΑΜ:73400, ΑΜ:ΜΟ10035, ΣΑ:152/000347/94 που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Κοζάνη και ο οποίος από την 09 Οκτ 19, υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:8641072224).

(4) Τεθωρακισµένων Νούσια Ευάγγελο του Σωτηρίου, ΑΜ:73401, ΑΜ:ΜΟ13424, ΣΑ:137/000199/01 που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Κοµοτηνή και ο οποίος από την 22 Ιαν 20, υπέβαλλε αίτηση εξόδου
από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:1029610854).

(5) Πυροβολικού Αλελή Στυλιανό του Κωνσταντίνου, ΑΜ:73402, ΑΜ:ΜΟ16508, ΣΑ:134/003019/02 που γεννήθηκε το έτος 1981 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος από την 09 Οκτ 19, υπέβαλλε αίτηση
εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου:5809154536).