Η ΠΟΕΣ ζητά άμεσα λύση: Τρία χρόνια ταλαιπωρίας στη χορήγηση ΒΟΕΑ από το ΜΤΣ


ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Βοήθημα Οικονομικής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα Παιδιά των Μετόχων ή Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.)

α. Υπ΄ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/1984 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 74, «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του»)

β.  N.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του (α) σχετικού, στα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), καταβάλλεται βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.), το ύψος του οποίου είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού, το οποίο αμέσως συνδέεται με τον μισθοδοτούμενο βαθμό και το χορηγούμενο επίδομα χρόνου υπηρεσίας των Μετόχων και Μερισματούχων.

Με το (β) σχετικό, οι μέτοχοι του ΜΤΣ, δηλαδή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, μισθοδοτούνται πλέον στη βάση νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο δεν προβλέπει μισθολογικό βαθμό αλλά μισθολογικό κλιμάκιο, με αποτέλεσμα – ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης - να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του μερίσματος και κατά συνέπεια ο υπολογισμός του ύψους του δικαιούμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α., με αποτέλεσμα τα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων να λαμβάνουν έναντι και προκαταβολικώς μέρος αυτού, υπολογιζόμενο με το προηγούμενο μισθολόγιο.

Θεωρώντας ότι έχουν παρέλθει τρία (3) και πλέον έτη από την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου [(β) σχετικό], ικανός δηλαδή χρόνος εντός του οποίου θα μπορούσε να θεραπευθεί η προκύψασα δυσλειτουργία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να δοθεί λύση και να χορηγηθεί άμεσα το υπολειπόμενο ποσό στα τέκνα των συναδέλφων μας.