«Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

«Προαγωγές Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»


Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996:

α. Σε Υποστράτηγο κατ’ εκλογή τον Ταξίαρχο Υλικού Πολέμου Πουλικάκο Πουλίκο του Δημητρίου (ΑΜ:45187), ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού του και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», της προαγωγής του λογιζομένης από 15-12-2019.

β. Σε Ταξίαρχο κατ’ εκλογή τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού Κοσμίδη Στέφανο του Γεωργίου (ΑΜ:44639), ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού του, και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», της προαγωγής του λογιζομένης από 15-12-2019.


γ. Σε Ταξίαρχο κατ’ εκλογή τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού Σαλτό Γεράσιμο του Χρήστου (ΑΜ:45086), ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού του, και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», της προαγωγής του λογιζομένης από 15-12-2019.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.