Νικ. Παναγιωτόπουλος: «Κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ.Ξ.»


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Κατανομή 24ωρων Υπηρεσιών Στρατιωτικών Σ.Ξ.», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι 24ωρες υπηρεσίες του Επόπτη Επιφυλακής - Ασφαλείας (ΕΕΑΣ), του Αξιωματικού Υπηρεσίας - Διανυκτέρευσης Μονάδας (ΑΥΔΜ) και του Βοηθού Αξιωματικού Υπηρεσίας - Διανυκτέρευσης (ΒΑΥΔΜ), ορίζονται κατά σειρά με την Ημερήσια Διαταγή του Συγκροτήματος ή της Μονάδας - Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

Οι υπηρεσίες κατανέμονται ομοιόμορφα και αναλογικά στο προσωπικό, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας, ούτως ώστε, το «βάρος» αυτών να κατανέμεται ομοιόμορφα στα στελέχη. Πρέπει δε, να γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι δεν υφίστανται διακρίσεις στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Διοικήσεις της κάθε Μονάδας - Υπομονάδας ενεργούν προσωπικούς ελέγχους, για να προλαμβάνονται τυχόν αδικίες, γεγονός που επενεργεί καταλυτικά στην πειθαρχία, στο ηθικό και στο πνεύμα της Μονάδας. 

Παράλληλα, συντονίζουν και ελέγχουν τα εκτελεστικά όργανα για την κατανομή των υπηρεσιών, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας, για να ασκείται έτσι ουσιαστικά η Διοίκηση, επεμβαίνοντας ακόμη και στην ανακατανομή των υπηρεσιών, με μέριμνα των Στρατοπεδαρχών, όταν στρατωνίζονται περισσότερες Μονάδες σε ένα Στρατόπεδο, προκειμένου οι υπηρεσίες να κατανέμονται ισομερώς.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη των Διοικήσεων, η ίση μεταχείριση του στρατιωτικού προσωπικού, ανά κατηγορία, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση του δίκαιου στη συνείδησή του, ενώ παράλληλα γίνεται τήρηση «Ελέγχου Υπηρεσιών», όπως καθορίζεται, στον ΣΚ 20-2/2017.

Τέλος, επιθυμώ να επαναλάβω την εκπεφρασμένη βούληση, αλλά και προτεραιότητα, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, που είναι η εμπέδωση του αισθήματος της ισονομίας και της διαρκούς μέριμνας για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.